Publicerat: 2023-09-11 14:47:54

Katalysen Ventures: Rapportkommentar Q2’23 - Kalqyl

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisade ökad nettoomsättning och rörelseförlust i det andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till cirka 0,7 MSEK (0,5). Vidare uppgick EBIT till cirka -4,8 MSEK (-4,3). Periodens kassaflöde landade på cirka -5,4 MSEK (2,4), vilket innebar att kassan uppgick till cirka 0,7 MSEK vid utgången av kvartalet.

Portföljvärdet minskade
Katalysens rapport för det andra kvartalet präglades återigen av utmaningar för flera av portföljbolagen. Portföljbolagen PRFKT Rights AB och OptiMobile AB försattes i konkurs, vilket reducerade portföljvärdet med cirka 4,2 MSEK. Vidare justerades värderingen ned kraftigt i innehavet VenturePort till följd av en omstrukturering av verksamheten. Dessa händelser bidrog till att portföljvärdet minskade från 180,0 till 167,0 MSEK, vilket motsvarade en reducering med 7,2 procent från föregående kvartal.

Avyttringar drar ut på tiden
Katalysens övergripande mål är att bli kassaflödespositivt, vilket ska nås genom reducering av rörelsekostnader och avyttringar ur portföljen. Kostnadsreduceringar trädde i kraft i kvartalet, men i VD-ordet från Peter Almberg framgick det att avyttringar ur portföljen inte är högsta prioritet på kort sikt med anledning av ett fortsatt återhållsamt marknadsklimat. Vi utgår därmed från att inga avyttringar kommer att ske under 2023 och att den löpande verksamheten kommer att behöva finansieras med externt kapital under tiden.

Outlook
Katalysen är i akut behov av externt kapital, vilket vi belyste i föregående rapportuppdatering. Efter utgången av kvartalet genomförde Katalysen en riktad emission om 3,7 MSEK, vilket vi tagit hänsyn till i vår värdering. Vidare har vi justerat ned våra estimat ytterligare till följd av bolagsspecifika händelser i Katalysens portfölj och ett tufft marknadsklimat, i synnerhet för företag i tidig fas.


Länk till analysen

Läs mer om Katalysen Ventures AB