Publicerat: 2023-11-16 14:06:01

Abera Bioscience kv3 2023: Nya samarbeten bådar gott - Carlsquare

Carlsquare Equity Research bedömer att stödet från UK Vaccine Network för pandemiförberedelser ger ytterligare validering åt Aberas vaccinteknologi och understryker dess mångsidighet. Pneumokockprojektet kan snart stå på tröskeln till klinisk utveckling och bolaget arbetar för att erhålla extern finansiering för en fas I-studie.


Arbetar för att bli redo för kliniska studier 2024

Mot bakgrund av en låg värdering av Abera på Spotlight i dagsläget arbetar styrelsen för att hitta extern finansiering, företrädesvis utanför Sverige, för pneumokockprojektet. Nyligen breddades ägandet i moderbolaget via en riktad emission om 5,6 MSEK till investerare baserade i USA. Förhoppningen är att dessa i sin tur ge draghjälp att hitta potentiella investerare/partners för Ab-01.12 som ett separat bolag för att på så sätt finansiera den inledande kliniska utvecklingen. Resultat från en kompletterande prekliniskt toxikologisk studie väntas under kv4. Det är i sin tur en nödvändig pusselbit för ansökan om att starta kliniska studier. Vi avvaktar tills vidare med att förändra våra antaganden om ägarandel i och finansiering av pneumokockprojektet innan ett samarbete kommit på plats och villkor har tydliggjorts. Mot bakgrund av diskussionen ovan bedömer vi nu också att en fas I-studie sannolikt kan påbörjas tidigast under andra halvåret 2024.


Pandemisamarbete ger validering och finansiering

Nyligen rapporterade Abera att bolaget har vunnit ett anslag från brittiska UK Vaccine Network om cirka 24 MSEK. Stödet gäller ett projekt för att under två år utveckla tillverknings- och lagringsprocesser för potentiella vacciner vid pandemier och ger ytterligare extern validering åt Aberas BERA-plattform. Abera bedömer att anslaget kommer att täcka en stor del av bolagets personalkostnader under den avsedda perioden. Således minskar det finansieringsbehovet. Det är svårt att i detta skede sia om de långsiktiga kommersiella möjligheterna för programmet men det kan ge ytterligare validering för BERA i luftburna sjukdomar och ytterligare påvisa teknologins fördelar i vaccinutveckling. Som bekant har Abera i ett samarbete med Johns Hopkins University School of Medicine tillsammans med Vrije Universiteit tidigare visat lovande prekliniska resultat för ett SARS-Cov-2-vaccin baserat på bolagets teknologi. Det bådar gott även för det nya samarbetet, enligt vår mening.


Viss uppjustering av värdering i basscenariot

Även om starten för en klinisk studie med Ab-01.12 dröjer längre än vi tidigare hade räknat med, och räntan har stigit, uppvägs det i vår värderingsmodell av den icke-utspädande finansieringen via UK Vaccine Network. Vi lämnar vår värdering i basscenariot i stort sett oförändrad på 11,8 kronor per aktie (11,5) . Vi ser ett potentiellt värdedrivande nyhetsflöde på kort sikt med fokus på slutförande av preklinisk utveckling för, och en möjlig lösning för finansiering av, pneumokockprojektet.


Länk till analysen

Läs mer om Abera Bioscience AB