Publicerat: 2023-11-23 10:55:36

Windon Energy Group: Fortsätter leverera på tillväxtplanen - Analyst Group

Under det tredje kvartalet år 2023 fortsatte Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) uppvisa en stark tillväxt under god lönsamhet, drivet bl.a. av adderingen av batterilagring, vilket antas drivit såväl tillväxt som en stark bruttomarginal. Under de kommande kvartalen väntas en tuffare marknad hämma tillväxten något men givet att Bolaget har breddat erbjudandet och nu adresserar en större marknad anser vi att Windon står väl rustade för att hantera en vikande marknad och generera starka kassaflöden under prognosperioden. Baserat på en estimerad omsättning om 88,2 MSEK år 2023 och en målmultipel om EV/S 1,5x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 11,7 (13,1) kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Windon Energy Group AB