Publicerat: 2023-12-01 14:56:29

Katalysen Ventures: Rapportkommentar på Q3’23 - Kalqyl

Portföljvärdet minskade


Katalysens rapport för det tredje kvartalet präglades återigen av utmaningar för flera av portföljbolagen. Portföljbolaget Vironova försattes bland annat i konkurs, vilket reducerade det totala portföljvärdet med cirka -0,4 MSEK. Vidare justerades värderingarna ned i ytterligare portföljinnehav. Dessa händelser bidrog till att portföljvärdet minskade från 167,0 till 161,0 MSEK, vilket motsvarade en reducering med 3,6 procent q-o-q och 29,1 procent y-o-y.


Ökat fokus

Positivt var att rörelsekostnaderna reducerades med 36,4 procent q-o-q och 28,9 procent y-o-y, vilket var ett steg i rätt riktning mot att bli kassaflödespositivt. Enligt VD Almberg har Katalysen även ökat andelarna i de portföljsatsningar som bolaget bedömer har störst potential under de kommande 30 månaderna, vilket ska stärka bolagets positionering inför en potentiell marknadsuppgång.


Outlook

Vi utgår fortsatt från att Katalysen inte kommer genomföra några avyttringar under 2023 till följd av den låga riskviljan i marknaden. Detta innebär att den löpande verksamheten kommer att behöva finansieras vidare med externt kapital. Efter utgången emitterades teckningsoptioner, vilket vi har tagit hänsyn till i vår värdering. Vi räknar i nuläget med att avyttringar sker under 2024, men att Katalysen blir kassaflödespositivt först under 2025. I vårt huvudscenario och med en applicerad säkerhetsmarginal om 50,0 procent ser vi en uppsida om 22,5 procent för 2026E, vilket ger en CAGR om 7,0 procent.


Länk till analysen

Läs mer om Katalysen Ventures AB