Reports

Publicerat: 2019-05-15 08:30:00

PEPTONIC Medical AB: Delårsrapport för perioden januari 2019 - mars 2019 Peptonic Medical AB (publ)

2019 KVARTAL 1 (jan-mar)

 • Omsättning produkter 1 470 (0) KSEK
 • Bruttovinst 802 (0) KSEK, 55% (0%)
 • Rörelseresultat -3 185 (-2 756) KSEK
 • Resultat per aktie -0,04 (-0,06) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 10 januari 2019 meddelades att bolagets egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet - VagiVital® - har godkänts för försäljning av Apoteket AB i dess butiker och nätbutik, av Apoteket Hjärtat i dess nätbutik och av Apoteksgruppen i gruppens ca 40 st fristående apoteksbutiker runt om i landet. Initialt kommer VagiVital® att finnas i Apoteket ABs 30 största butiker och i dess nätbutik (www.apoteket.se) från och med mitten av februari 2019 och i Apoteket Hjärtats nätbutik (www.apotekethjartat.se) senast från och med början av februari.
 • Den 18 januari 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.192.270 nya aktier om 1,2 MSEK.
 • Den 28 januari 2019 meddelades att resultaten från en nyligen genomförd undersökning bland kvinnor som använt visar på mycket god behandlingseffekt. Av de drygt tvåhundra VagiVital-användare som svarade på enkäten upplevde fler än tre fjärdedelar att de fått symtomlindring. Detta oberoende av hur länge de hade använt VagiVital®. Av dem som använt VagiVital® i två månader eller längre rapporterade hela nio av tio (89%) att de fått symtomlindring.
 • Den 12 februari meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 10 april 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK.
 • Den 18 april 2019 meddelas att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på Spotlight webbplats www.spotlightstockmarket.com
 • Den 8 maj 2019 meddelar bolaget att Apoteket AB utökar distributionen av Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® till att från och med maj månad omfatta 250 apoteksbutiker från dagens 30 butiker. VagiVital® kan sedan tidigare också köpas på Apoteket ABs nätbutik (www.apoteket.se). I samband med denna utökade distribution har Peptonic fått en order till ett värde av 440 tusen kronor.

VD har ordet

Årets första kvartal i Peptonic Medical har präglats av fortsatt fokus på lanseringen och marknadsföringen av VagiVital. Förutom att bredda distributionen till flera apotek och flera e-handelsplattformar, så har stora resurser lagts på att nå ut med budskapet om VagiVitalâ till kunderna. En stor satsning har gjorts för att ta fram en tilltalande och fångande TV-reklam.

Satsningarna på marknadsföringen har gett bra resultat med tanke på den månatliga försäljningsutvecklingen. Vi har även fått bra gensvar från användare av VagiVitalâ. I en kundundersökning som genomfördes i december/januari svarade hela 89% av dem som använt VagiVitalâ längre än två månader att de upplevt tydlig symtomlindring. 85% av dem som svarade skulle rekommendera produkten till en nära vän. Denna mycket positiva återkoppling från VagiVitalâ -användare inger stort förtroende och ger god vägledning inför de kommande marknadsföringssatsningarna.

Intresset för VagiVitalâ bland apoteken och olika e-handelsplattformar ökat med tiden. Under första kvartalet 2019 fanns VagiVitalâ att köpa på följande ställen:

Apoteket ABs 30 största butiker runt om i landet och på dess nätbutik, på Apoteket Hjärtats nätbutik, på Apoteksgruppens ca 40 franchiseapotek (beställningsvara) och på följande nätapotek: Apotea.se, Apohem.se, Apotek365.se, Meds.se, iApotek.se och Netoteket.se. Sedan dess har distributionen utökats ytterligare. Nätbutiker för den norska och danska marknaderna öppnas inom kort. Detta är ett led i att komma in på marknaderna på samma sätt som i Sverige d.v.s. så snabbt som möjligt via apoteken. Satsningar för att driva kunder till dessa nätbutiker kommer att vara anpassade till marknadsstorlek och diskussioner med potentiella lokala distributörer.

Förberedelserna för en klinisk studie med kvinnor som genomgått cancerbehandling (hormonberoende cancer) fortsatte och en ansökan till etiska prövningsnämnden inlämnades. En stor del av dessa kvinnor lider av vaginal torrhet, men de kan inte använda hormonbaserade preparat. Syftet med studien är således att visa att VagiVitalâ är ett säkert och effektivt hormonfritt alternativ för behandling av symtomen kopplade till vaginal torrhet hos dessa kvinnor.

Vi har för avsikt att lämna in en registreringsansökan till den amerikanska myndigheten FDA för godkännande av VagiVitalâ enligt 510k -förfarandet innan årets slut. En analys om vilken dokumentation som krävs har genomförts och arbetet har påbörjats.

Bolaget fortsatte sin finansiering genom det sk. ’on-tap financing’ avtalet med Recall Capital. Det innebär att Recall Capital lånar in aktier av bolaget. De lånade aktierna säljs på marknaden och intäkterna överförs till bolaget, som ersätter Recall med nya aktier genom kvittningsemission. Denna finansieringsmodell tillförde bolaget 2,7 Mkr under perioden.

Rörelseresultatet för perioden blev -3,185 Mkr. Försäljningen uppgick 1,47 Mkr (inklusive beställning till Orion Pharma OY). Marknadsföringskostnader och kostnader för tillverkning, transport och distribution uppgick till ca 2,8 Mkr.

Peptonic är inne i en spännande fas och vi har stora förväntningar inför nästa kvartal – inte minst gällande försäljningsutvecklingen.

Stockholm den 15 maj, 2019.

Johan Inborr

VD, Peptonic Medical

FINANSIELL INFORMATION
Intäkter – Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 1 470 (0) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 18 (66) KSEK.

Kostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -4 673 (-2 822) KSEK. De kostnader som väsentligt har ökat under kvartalet är kostnader för försålda varor och lanseringskostnaderna.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -3 500 (-2 758) KSEK. Kostnader för lansering har enligt plan belastat kvartalet och gjort att det negativa resultatet ökat.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2019, till 10 231 (3 369) KSEK. Under kvartalet har bolaget fått in netto 2 700 (0) KSEK i nyemitterat kapital. Detta genom avtalet med ReCall Capital om utlåning av aktier och riktade nyemissioner. Kostnaden för detta har varit cirka 6% av emitterat kapital.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 31 mars 2019 uppgick till 54 451 (56 936) KSEK, vilket ger en soliditet om 78 (92) procent. Under januari och februari 2019 genomfördes två riktade nyemissioner till ReCall Capital som tillförde bolaget 2,7 MSEK efter kostnader.

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 31 mars 2019, till 14 923 (4 992) KSEK. Förändringen är hänförlig till att ett brygglån om 10 500 KSEK upptagits under 2018, att leverantörsskulderna har ökat och att upplupna kostnader har minskat under året.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 mars, 2019 var 90 595 990 stycken (43 014 300).

RESULTATRÄKNING
3 mån 3 mån 12 mån
jan-mar jan-mar jan-dec
KSEK Not 2019 2018 2018
Rörelsens intäkter
Försäljning varor 1470 0 383
Övriga rörelseintäkter 18 66 86
Summa 1488 66 469
Rörelsens kostnader
Kostnader för försålda varor -668 0 -150
Övriga externa kostnader 1 -2 852 -1 610 -9 544
Personalkostnader -1 153 -1 193 -4 471
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar 0 -19 -76
Övriga rörelsekostnader 0 0 -609
Summa rörelsens kostnader -4 673 -2 822 -14 850
Rörelseresultat -3 185 -2 756 -14 381
Finansiella poster -315 -2 -560
Resultat före skatt -3 500 -2 758 -14 941
Skatt på periodens resultat 0 0 0
Periodens resultat -3 500 -2 758 -14 941


BALANSRÄKNING
31-mar 31-mar 31-dec
KSEK  Not 2019 2018 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 56 585 58 011 56 396
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar - - -
Summa anläggningstillgångar 56 585 58 011 56 396
Omsättningstillgångar
Varulager 468 0 609
Övriga fordringar 1 889 385 587
Skattefordringar - - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 201 163 204
Kassa och bank 10 231 3 369 11 365
Summa omsättningstillgångar 12 789 3 917 12 765
Summa tillgångar 69 374 61 928 69 161
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 9 060 4 301 8 603
Pågående nyemissioner - - -
Fond för utvecklingsutgifter 14 538 14 368 14 538
Fritt eget kapital
Överkursfond 134 487 126 048 132 244
Balanserad förlust -100 134 -85 023 -85 193
Periodens resultat -3 500 -2 758 -14 941
Summa eget kapital 3 54 451 56 936 55 251
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 948 1 068 1 607
Räntebärande kortfristiga skulder 10 500 0 10 500
Övriga kortfristiga skulder 444 182 319
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 031 3 742 1 484
Summa kortfristiga skulder 14 923 4 992 13 910
Summa eget kapital och skulder 69 374 61 928 69 161


Nyckeltal 3 månJan-mar2019 3 månJan-mar2018 12 månJan-dec2018
Försäljning varor, KSEK 1470 0 383
Bruttovinst försäljning varor, KSEK 802 0 233
Bruttomarginal 55% 0% 61%
Rörelseresultat, KSEK -3 185 -2 756 -14 381
Avkastning på eget kapital, % -26 -19 -26
Soliditet, % 78 92 80
Resultat per aktie, SEK -0,04 -0,06 -0,17
Likviditet per aktie, SEK 0,11 0,08 0,13
Eget kapital per aktie, SEK 0,60 1,32 0,64
Börskurs per balansdagen, SEK 0,649 0,695 0,500
Kurs/eget kapital per aktie, SEK 1,08 0,53 0,78
Antal aktier per balansdagen 90 595 990 43 014 300 86 028 600


Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport 2                                                                                                    2019-08-16

Delårsrapport 3                                                                                                    2019-11-08

Bokslutskommuniké                                                                                           2020-02-27

Stockholm den 15 maj, 2019

Hans von Celsing, styrelseordförande                                Arne Ferstad, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot                                     Leni Ekendahl, styrelseledamot

Johan Inborr, CEO

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta. 


För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). 

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om PEPTONIC Medical AB