Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-15 15:24:35

Parans Solar Lighting AB: Kommuniké från Årsstämma 2019-05-15

  • Stämman beslutade att fastställa årets resultat och balansräkning.
  • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret.
  • Till ordinarie ledamöter valde stämman: Gunnar Mårtensson, ordförande (omval), Isac Wiksten (omval), Gunnar Benselfelt (omval) och Bo P. Löfgren (nyval). Till suppleant valdes Anders Koritz (nyval).
  • KPMG AB som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att ändra i bolagsordningen §4 gällande aktiekapital att utgöra lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor, samt §5 gällande antal aktier att utge lägst 32 500 000 aktier och högst 130 000 000.
  • Stämman beslutade om att minska aktiekapitalet med 7 970 229,79 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier,konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet ska främst användas för att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till och med nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade om en riktad emission till nyckelpersoner av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Incitamentsprogrammet syftar till att öka dels Parans möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Parans verksamhet och utveckling. 


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo Läs mer hos Cision
Läs mer om Parans Solar Lighting AB