Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-15 16:45:11

Prebona AB: Prebona AB (publ) genomför en mindre riktad emission

Simrishamn –Prebona AB (publ)meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 25 maj 2018, beslutat om en riktad emission av 339 000 aktier. 

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 2,95 kronor per aktie motsvarande 12,00 procents rabatt av den genomsnittliga kursen för aktien under den period på 10 handelsdagar som slutade den 13 maj 2019. Teckningstiden avslutades den 15 maj.

Emissionen innebär en utspädning om ca 1,8 % samtidigt som bolaget tillförs 1 000 050 kr i likvida medel. Kostnaden för emissionen uppgår till 15 000 kronor. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och har riktats till en begränsad krets investerare. 

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka likviditeten samt gynna alla aktieägare. Samtidigt bedöms de nya aktieägarna tillföra bolaget strategiskt viktig kompetens bland annat inom finansiering samt kommunikation. Medlen avses främst användas för att öka marknadsförings- och försäljningsinsatserna.

Bolaget har nu 18 065 653 aktier och aktiekapitalet är 903 282,65 kr.

Följande investerare har köpt aktier i den riktade nyemissionen; CapMate AB 339 000 aktier. 

För ytterligare information kontakta: 

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om Prebona AB