Reports

Publicerat: 2019-05-16 08:00:00

Comintelli AB: Kvartalsrapport, januari - mars 2019

Finansiell sammanfattning 

Sammandrag av koncernens finansiella utveckling Januari - mars Helår
2019 2018 2018
Rörelsens intäkter, tkr 4 170 5 026 21 300
Rörelsens kostnader, tkr 5 404 4 531 18 063
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, tkr -1 234 495 3 237
Resultat efter finansiella poster, EBT, tkr -987 860 3 123
Räntebärande skulder vid periodens utgång 3 022 4 515 3 419
Vinst per aktie efter skatt 1) -0,13 0,13 0,33

1) Aktiesplit 2:1, dubblade antalet aktier från 3 245 000 till 6 490 000. Därefter nyemission hösten 2018, 1 000 000 aktier, till totalt 7 490 000 aktier. Nyckeltalet har beräknat utifrån antalet aktier vid periodens utgång.


Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning för det första kvartalet

Rörelsens totala intäkter för perioden blev 4,2 mkr med ett resultat efter finansiella poster på -1,0 mkr, vilket genom lägre försäljning samt tillväxtfrämjande satsningar, är lägre än resultatet föregående år som var +0,9 mkr.

Kassan ökade i kvartalet med 0,5 mkr till 3,9 mkr, bl. a genom en god nivå för kundinbetalningarna. Räntebärande lån har i perioden amorterats med 0,4 mkr och uppgår nu till 3,0 mkr.

Koncernredovisning har upprättats för kvartalet inklusive motsvarande period föregående år.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2019

  •  Satsningen på den amerikanska marknaden fortsätter och under kvartalet intäktsfördes de första affärerna i det amerikanska dotterbolaget, Comintelli Inc.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Under april genomfördes bolagets största konferens någonsin, IntelliSummit, för både potentiella kunder, nuvarande kunder och partners.
  •  Från den 10 april har en ny CFO anlitats, Peter Mörsell. Han kommer dessutom vara ansvarig för investerarrelationer.


VD har ordet

Koncernens nettoomsättning uppgick under det första kvartalet till 4 001 kSEK att jämföra med 4 980 kSEK under det första kvartalet 2018, en minskning med 20%. Kvartalets nettoomsättning ligger dock i linje med bolagets förväntningar, även om det inte når upp till motsvarande kvartal 2018, vilket var bolagets hittills starkaste första kvartal.

Comintelli fortsätter sin satsning på den amerikanska marknaden och under kvartalet intäktsfördes de första affärerna i det amerikanska dotterbolaget, Comintelli Inc.

Bolaget arbetar nu med fler, men mindre säljcase än tidigare. Med syftet att öka skalbarheten och kunna leverera automatiserade, molnbaserade lösningar (s.k. Software as a Service) har kvartalet belastats med bl. a kostnader för ökad marknadsaktivitet, organisation och tillväxtfrämjande verksamhet. Kvartalssvängningarna framöver kommer att minska i takt med högre andel abonnemangsförsäljning.

Under april genomfördes bolagets största konferens någonsin, IntelliSummit, för både potentiella kunder, nuvarande kunder och partners. Konferensen, som hölls i Stockholm och samlade 80 deltagare från 10 länder, är ett viktigt led i att stärka både säljarbetet och arbetet med kund- och partnerrelationer.

I april tillträdde Peter Mörsell som CFO och IR ansvarig. Detta är en mycket välkommen förstärkning av vår ledningsgrupp som kommer att frigöra fler resurser för marknadsföring.

Vi följer vår tillväxtplan och kommer fortsätta bygga en ännu mer skalbar verksamhet.


Nästa rapport

Delårsrapport för andra kvartalet 2019 släpps 28:e augusti 2019.


För ytterligare information

Jesper Martell     Peter Mörsell
VD, Comintelli AB        CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31   Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintelli.com            E-post: peter.morsell@comintelli.com
Web: www.comintelli.com/IR (här finns samtliga rapporter).


Läs mer hos Cision
Läs mer om Comintelli AB