Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-16 08:30:00

IA Industriarmatur: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

IA Industriarmatur Group AB (publ)  
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Koncernen sammanfattning perioden januari - mars 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 6 944 (7 600) Tkr  
  •  Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till -731 (47) Tkr
  •  EBITDA-marginal uppgick till -10,5 (0,6) %
  •  Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -1 287 (-1 052) Tkr
  •  EBIT-marginal uppgick till -18,5 (-13,8) %
  •  Periodens resultat uppgick till -1 300 (-1 135) Tkr
  •  Periodens resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,3) kr
  •  Eget kapital per aktie uppgick till 4,85 (3,86) kr

VD har ordet

Efter att ha avslutat fjärde kvartalet förra året starkt, har det som sig bör, varit läge att snabbt nollställa, kavla upp ärmarna och ge sig på nya utmaningar för 2019. Första kvartalet började lugnt men avslutades starkt. Tack vare den positiva försäljningsutvecklingen under mars månad landade försäljningen under kvartalet på 6 944 Tkr (7 600 Tkr).


Fokus under första kvartalet har varit planering och genomförande av marknadsaktiviteter. Vi har deltagit på TechCon, en branschmässa i Sydney, Australien. Där visade bolaget upp IA SIPP-konceptet tillsammans med vår lokala distributör, King Hill. Vi har även planerat för Elfack som gick av stapeln i början av maj på Svenska Mässan här i Göteborg. Där lanserade Industriarmatur SIPP LW, ett uppkopplat stationärt analysinstrument som kompletterar IA SIPP Mobil. Samtidigt introducerades begreppet Säker Grop – Vilket innebär en komplett systemleverans inklusive övervakning, analys, rapporter och processtöd för IA SIPP och som säkerställer tranformatorgropens funktionalitet över tid.

Den under 2018 genomförda expansionsstrategin, där vi bemannade upp både forskning/utveckling samt sälj/marknad, börjar nu bära frukt. Vi har fler diskussioner med befintliga och presumtiva kunder än tidigare, och har samtidigt kunnat bredda vårt kunderbjudande med fler tjänster på kort tid. Men fler anställda innebär också högre kostnader vilket blir kännbart under bolagets, normalt sett, svagaste kvartal. Vi kan dock konstatera att vi har en bättre marginalstruktur under kvartalet än tidigare, samt god kostnadskontroll, vilket sammantaget ger oss ett EBITDA bättre än förväntat.

Industriarmaturs referensgrupp för SIPP – dvs företrädare för flertalet av bolagets nordiska kunder - samlas två gånger om året. Gruppen träffades senast i Helsingfors två dagar i januari med temat ”Digitalisering och tillståndsbaserat underhåll”. Referensgruppen bidrar till att Bolaget får en djupare förståelse för kundernas behov och kan anpassa och vidareutveckla kunderbjudande samt affärsmodell därefter. Vår nya produkt SIPP LW är ett direkt resultat av referensgruppens arbete.

Sammantaget känner vi oss väl positionerade för den pågående digitaliseringsprocessen i energibranschen.

Jan-Eric Nilsson

Verkställande Direktör

IA Industriarmatur Group AB (publ) 

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Allmänt om verksamheten

IA Industriarmatur Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framförallt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos.

IA Industriarmatur Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, IA Industriarmatur AB och WaterVision Sweden AB.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Inga väsentliga händelser har ägt rum under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Nettoomsättning och resultatutveckling

För perioden januari – mars uppgick nettoomsättningen till 6 944 (7 600) Tkr.

EBITDA-resultatet uppgick under samma period till -731 (47) Tkr och EBIT-resultatet uppgick till -1 287 (-1 052) Tkr. Finansnettot uppgick till -13 (-83) Tkr och periodens resultat uppgick till -1 300 (-1 135) Tkr.

Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 19 138 (13 599) Tkr, ökningen är i första hand en effekt av 2018 års genomförda nyemissioner, där bl.a. nyemissionen i samband med notering av bolagets aktie på Spotlight Stockmarket inbringade 7 131 Tkr före emissionskostnader.

Koncernens räntebärande nettoskuld var vid periodens slut fortsatt negativ och uppgick till -5 985 (-1 314) Tkr. Soliditeten ökade till 70 % (61) %.

Likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -663 (-89) Tkr.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel inklusive checkräkningskredit till 10 856 Tkr.

Investeringar och avskrivningar

Investeringar under första kvartalet uppgick till 240 (297) Tkr. Kvartalets investeringar avser vidareutveckling av befintliga produkter.

Resultatet har under första kvartalet belastats med 556 (1 099) Tkr i avskrivningar, varav 26 (6) Tkr avser materiella tillgångar, 378 (343) Tkr balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 152 (750) Tkr i avskrivning på goodwill.

IA Industriarmatur Group AB (publ)  

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.

För perioden januari-mars uppgick nettoomsättningen till 420 (150) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT -nivå uppgick till –36 (-58) Tkr och periodens resultat uppgick till -36 (-58) Tkr.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 875 (74) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 892 (24 707) Tkr. Ökningen förklaras främst av genomförd nyemission under andra kvartalet 2018. Soliditeten uppgick till 99 % (95 %).

Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 521 132) *

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie

Aktien listades på Spotlight Stockmarket den 11 juni 2018

*) Antal aktier 2017 är justerat för sammanläggning av aktier 1:50 som genomförts 2018.

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Delårsrapport jan-juni                                  23 augusti 2019

Delårsrapport jan-september                        8 november 2019

Bokslutskommuniké                                    28 februari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se Läs mer hos Cision
Läs mer om IA Industriarmatur