Reports

Publicerat: 2019-05-20 08:07:53

Hybricon Bus System AB: Delårsrapport jan - mars 2019

Perioden januari – mars 2019

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 880 (kSEK 3 499)
  • Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -2 913 (kSEK-5 927)
  • Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -4 570 (kSEK –7 586)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK -4 641 (kSEK -7 666)
  • Resultat per aktie: SEK -0,03 (SEK -0,17)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,14 (SEK 0,29)

Väsentliga händelser under första kvartalet

Den 11 januari 2019 meddelar Hybricon att bolaget har fullföljt övertagandet av verksamheten i Seavea Service AB och har för avsikt att flytta befintlig verksamhet till Seavea Services lokaler. Genom övertagandet förstärks Hybricons erbjudande avseende service och underhåll gentemot kunder.

Den 17 januari 2019 meddelar Hybricon att bolaget erhållit en order från Skellefteå Buss AB avseende sex stycken 12 meters elbussar med tillhörande depåladdare och servicekontrakt. Ordervärdet uppgår till cirka 35 MSEK.

Den 25 januari 2019 meddelar Skellefteå Buss AB att de förlängt tiden för överklagande avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit. Tiden för överklagande var ursprungligen tio dagar från tilldelningsbeslutet, men förlängdes till den 6 februari 2019. Skellefteå Buss AB meddelade sedan den 1 februari 2019, att de valt att förlänga tiden ytterligare, till den 11 februari 2019.

Den 11 februari 2019 meddelar Hybricon att Skellefteå Buss AB har fått in en överklagan

avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit.

Den 19 februari meddelar förvaltningsrätten att den har som målsättning att avgöra

upphandlingsöverklagandet inom tre månader rörande Skellefteå Buss ABs upphandling.

Den 26 mars 2019 meddelar Hybricon att Förvaltningsrätten har lämnat beskedet i upphandlingen gällande sex stycken 12 meters elbussar som ska gå i Skellefteås stadstrafik. Beslutet är att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts på så sätt att en ny prövning av anbudet genomförts.

Den 27 mars 2019 meddelar Hybricon att Hybricon har beslutat att begära överprövning av Förvaltningsrätten i Umeås dom angående upphandling av elbussar i Skellefteå.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 5 april meddelar Hybricon att kammarrätten avvisar Hybricons krav på överprövning av förvaltningsrätten i Umeås dom angående upphandling av elbussar i Skellefteå. Positivt är dock att beslutet skickar en tydlig signal till Skellefteå Buss att de inte är tvungna att utesluta Hybricons anbud från en ny utvärdering.

Den 23 april meddelar Skellefteå Buss AB att tilldelning har skett till en annan leverantör gällande sex stycken elbussar som ska gå i Skellefteås stadstrafik. Detta efter överklagande till och beslut av förvaltningsrätten. Hybricon har skickat in begäran om överprövning av beslutet.


För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 


Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB