Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-24 15:43:15

Rootfruit Scandinavia AB: Kommuniké från årsstämma 2019-05-24

  • Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 5 720 287 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av 43% av rösterna.
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att de till förfogande vinstmedel 22 845 037 kr - disponeras så att 22 845 037 kr överföres i ny räkning.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 75 000 SEK till styrelseledamot och 150 000 SEK till styrelsens ordförande.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer: Hans Berggren (omval), Per-Anders Öberg (omval), Hans Jacobsson (omval), Björn Krasse (omval) och Lars Abrahamson (omval).  Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Hans Berggren till styrelsens ordförande.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande revisor: Magnus Karlström på Ernst & Young (nyval) 
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530


Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolagen arbetar även aktivt med produktutveckling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Rootfruit Scandinavia AB