Reports

Publicerat: 2019-05-28 18:07:34

EatGood Sweden AB: Kvartalsrapport 1, 2019

Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB

Kvartal 1, perioden 1 januari -  31 mars 2019

Kvartalsredogörelse,  första kvartalet 2019

Försäljning

Under kvartalet uppgick nettoomsättningen till 476 kkr. Försäljningen skedde delvis på export delvis på inhemsk marknad. Det negativa resultatet under kvartalet om – 1 129 kkr beror på en utdragen förhandling på prisnivå avseende ingående unika plåtkomponenter till Lightfry-enheten vilket orsakat en försening av utleverans till USA. Den svenska kronan i förhållande till Euron har försvagats vilket tillsammans med ökade råvarukostnader orsakat behov av en pris och avtalsförhandling. Intäkterna för den 4:e containern till USA kommer därför först med i Q2 rapporten.

Marknadsföring - Digital marknadsföring, sociala media och mässor

NRA mässan maj 2019 – en succé!

Efter en succéartad och nyss avslutad NRA(National Restaurant Association) mässa mellan den 18-21 maj är vi fortsatt lika övertygade om att fokus på det stora intresset från USA är rätt spår för oss och vår strategi ligger fast. Äntligen var det dags för den första mässan i USA med alla certifieringar klara, Lightfry-enheter finns för leverans, team för installation, utbildning och service på plats samt alla reservdelar på lager i USA. Alla pusselbitar är satta vilket vi har eftersträvat under lång tid och nu är det dags att skörda.

Tillsammans med att pusselbitarna är på plats så slog vi också på stora trumman med vår största och pampigaster monter någonsin vilket gav resultat och mersmak. Våra distributörer i USA, HB Specialty, är otroligt nöjda och inser nu vikten av hur man presenterar sig. Vi har tagit vårt bolag Eatgood och  produkten Lightfry till helt nya höjder. USA är fortsatt den marknad som vi har erhållit de största ordrarna ifrån och prioritering är klar och tydlig på USA för oss i vår långsiktiga plan mot ökad försäljning och tillväxt.

Övrigt internationellt intresse

NRA-mässan är Nordamerikas största mässa och drar aktörer från mer eller mindre hela världen. Nya förfrågningar avseende Lightfry har inkommit från ett 20-tal länder bland annat från Australien, Sydkorea, Kina, Sydafrika, Mexiko, Kanada, Colombia, Brasilien, Jamaica, Panama, Tyskland, Libanon, Israel, Indonesien osv. Detta är kontakter som vi på Eatgood följer upp direkt för ytterligare försäljning och är bara självklart en bråkdel av antalet intressenter från den inhemska USA-marknaden som HB Specialty Foods följer upp. Vi har en världsmarknad att spela på och utvecklingen framöver kommer bli mycket intressant.

Fortsatta kommande marknadsföringsaktiviteter

Arbete via sociala media och våra hemsidor tillsammans med väl utvalda mässor med hög internationell spridning fortsätter enligt plan. Detta är den mest kostnadseffektiva spridningen av vårt budskap om Lightfry och ”Air is the new oil” som är resultatet av vår luftfriteringsprocess.

Vi har aldrig haft denna höga nivå av marknadsnärvaro vilket ger resultat och vi blir allt mer intressanta på marknaden och många andra aktörer vill arbeta tillsammans med oss och våra produkter. Mycket brus och uppmärksamhet fortsätter att  bygga upp vårt nätverk, varumärke och kännedom om Lightfry hos våra potentiella slutkunder. Följande stora mässor är bokade och kommer sprida ringar på vattnet ytterligare:

  • NACS Show, Atlanta USA, 1-4 oktober
  • HOST Milano, Italy,  18-22 oktober

Marknader och utsikter – Det ser ljust ut

Utsikter på marknaden globalt är att luftfriteringsprodukter för konsument har exploderat och det ligger helt rätt i tiden. Detta är en dragkraft som är väldigt positiv och gör vårt arbete lättare och skapar intresse hos potentiella kunder – mycket värdefullt som påtryckare mot kommersiell luftfritering. USA är den lysande stjärnan avseende marknader och potentialen är mycket stor. Vi lägger i princip all energi där avseende aktiviteter för att omvandla dessa till försäljning och installationer. Övriga marknader stöttar vi tills vidare med försäljningsaktiviteter nationellt via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi. Detta för att kunna agera på flera marknader på ett mer kraftfullt sätt och med maximal utväxling och en mycket större genomslagskraft. Denna strategi håller vi fast vid i vårt fortsatta arbete. Vår utveckling i USA är även viktig som drivkraft och inspirationskälla för övriga marknader som vill vara med på tåget.

Företrädesemission i Eatgood Sweden AB

Företrädesemissionen, och dess teckningsperiod, som initierades som punkt på föredragningslistan  på kallelsen till bolagsstämman i februari är nu avslutad och den har fulltecknats med överteckning. Emissionen tillför bolaget 9,4 Msek minus emissionskostnader om c:a 0,7 Msek vilket ger oss frihet med likviditet att agera på vår huvudmarknad USA mer kraftfullt och att fortsätta investera vidare i bolaget för fortsatt ökad försäljning och produktion.

Ekonomi - Balans och resultaträkning i sammandrag kvartal 1 och perioden 1 januari – 31 mars 2019 i KKR

Resultaträkning i sammandrag kvartal 1, 2019                       Q1 2019                                       Q1 2018

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                               433                                                 675

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                 - 1 447                                            - 1 833

Rörelseresultat före avskrivningar                                             - 1 014                                            - 1 158

Avskrivningar                                                                                   -  49                                                 - 48

Rörelseresultat efter avskrivningar                                            - 1 063                                            - 1 206

S:a Övriga rörelsekostnader                                                        -       0                                                   - 0

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader           - 1 063                                             - 1 206

S:a finansiella intäkter och kostnader                                             - 66                                                 - 35

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                       - 1 129                                            - 1 241

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal kvartal 1 , 2019, KKR

                                                          Q1 2019                                    Q1 2018                                      

Anläggningstillgångar                       560                                              659                                               

Lager                                                6 316                                           6 655                                            

Fordringar                                          684                                              934                                               

Kassa bank                                        139                                                50                                                  

S:a tillgångar                                  7 699                                           8 298                                            

Eget kapital                                        766                                           3 964                                             

Krediter bank                                 3 717                                            1 903                                            

Kortfristiga skulder                       3 216                                            2 431                                                

S:a Skulder och

eget kapital                                     7 699                                           8 298                                            

Soliditet                                             10%                                            48%                                                  


 Ställning per 20190331 avseende:

Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit                     139 000

Antal utestående aktier           7 504 921

Resultat per aktie                      -0,15 kr (jan – mars)

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

27 augusti, 2019                          Delårsbokslut, kvartalsrapport Q2, 2019

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsredogörelsen ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 28 maj 2019

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna kvartalsredogörelse har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.Läs mer hos Cision
Läs mer om EatGood Sweden AB