Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-05 08:30:00

Novus Group International AB: Kallelse till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 19 juni 2019, kl 10.00 i Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 9.30.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämma ska:

(i)                      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 13 juni

2019; och

(ii)                     anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 torsdag den 13 juni 2019 via

post till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till info@novus.se.

I anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdag den 13 juni då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Utseende av protokollförare.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Val av en eller två justeringsmän.
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  8. Nyval av styrelseledamot.
  9. Stämmans avslutande.

Förslag under punkten 8; Nyval av styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Murat Yigit och Suzan Engel nyväljs som styrelseledamöter. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Bertil Jacobson (ordförande), Torbjörn Sjöström, Kristin Sjöström, Micael Dahlén, Murat Yigit och Suzan Engel.

Murat Yigit kommer närmast från Taxi Stockholm där han suttit som VD och koncernchef. Murat har gedigen erfarenhet som rådgivare och i ledande roller till verksamheter i branscher som bank, finans, fastighet och media.

Valberedningen bedömer att Murat Yigit har en kompetens och bakgrund som passar väl för bolagets styrelsearbete.

Suzan Engel har en internationell juridikexamen i botten och har efter sina studier ägnat sin karriär åt att jobba med ekonomi. Hon har stor erfarenhet från finansvärlden och har jobbat i ledande befattningar både på Klarna och Nordea.

Valberedningen bedömer att Suzan Engel har en kompetens och bakgrund som passar väl för bolagets styrelsearbete.

Övrigt
Vid stämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i juni 2019

Novus Group International AB (publ)
STYRELSENLäs mer hos Cision
Läs mer om Novus Group International AB