Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-20 12:02:13

Emotra AB: Breddat fokus och ökade forskningssamarbeten

Emotra AB (”Emotra”) har en intensiv vår bakom sig. Nya data som visar att EDOR® kan identifiera patienter med ökad risk för återfall i depression visar sig bli allt viktigare. Emotra för nu allt fler diskussioner med psykiatriska forskningscentra om samarbeten för att verifiera fynden och finna fler tillämningar av metoden. En patentansökan har lämnats in i syfte att skydda tillämpningen inom det nya indikationsområdet.

Under föregående år i Sverige hämtade 7% av alla män och 13% av kvinnor någon gång under ut antidepressiva läkemedel. Det är en ökande trend som speglas i allt fler länder i Europa där en tiondel av befolkningen använder antidepressiva läkemedel. En bidragande orsak till detta är att många behandlas under lång tid eftersom man haft mer än ett återfall. Som regel återfaller 50% av de patienter som slutar ta antidepressiva efter sin första episod och av dessa ökar sedan andelen allt mer vid nästa försök att sluta ta medicin. Det är ett mycket vanligt problem inom psykiatrin som är ständigt närvarande för både patient och behandlande läkare.

Ett av huvudproblemen med återfall är att det saknas diagnostiska objektiva markörer och tester som vägledning i beslut gällande insatser för och behandling av patienten. Tidigare återfall används som indikator men för att få en indikation om ökad risk redan vid behandling av den första depressionsepisoden behövs bättre verktyg i vården. Med tanke på hur många det är som drabbas av återkommande depressioner, kan förbättrad diagnostik leda till stora kostnadsbesparingar för samhället, samtidigt som patienter kan få en bättre och säkrare vård.

Säkerheten är ett viktigt argument eftersom det är samma grupp, deprimerade hyporeaktiva, som tidigare visats ha ökad risk för självmordsförsök och självmord. Det betyder att EDOR-testet kan användas som verktyg i depressionsvård och i ett tidigare skede sänka risken för såväl återfall som för självmordshandlingar. Emotra har nu som mål att verifiera de första studieresultaten i blinda studier, vilket breddar användningen av EDOR och ökar möjligheterna till samarbeten. Nya kontakter etableras och diskussioner pågår och intressant att notera är att problemet med återfall är ett stort vetenskapligt område med flera pågående forskningsprogram med fokus på nya metoder som EDOR.

Upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell, har länge påpekat att hyporeaktivitet är kopplat till påverkan på hippocampus i hjärnan, ett område viktigt för inlärning, minnesbildning och vårt sätt att reagera på händelser i omgivningen. I olika forskningsstudier har man kunnat påvisa förändringar i den här regionen i hjärnan hos patienter med specifika mentala hälsoproblem och hos patienter som tagit sina liv. Med andra ord finns det starka skäl att fortsätta utforska betydelsen av hyporeaktivitet och det finns goda möjligheter till en bredare användning av Emotras metod.

Bolaget har under perioden lämnat in ytterligare en patentansökan ”A device and a method to identify persons at risk for depressive relapse” till svenska Patent- och registreringsverket, PRV. Denna patentansökan är den första av flera ansökningar för att skydda det nya indikationsområdet.


Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se


Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB