Reports

Publicerat: 2019-06-28 08:04:51

AppSpotr AB: Bokslutskommuniké

Räkenskapsåret 1 Maj 2018 - 30 April 2019, fjärde kvartalet 1 februari 2019 - 30 April 2019

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 20180501-20190430

Det upprättades inte en koncernredovisning för föregående verksamhetsår. Koncernen förvärvade i Oktober 2018 100 % av aktierna i Appsales Sweden AB. Appsales resultat och balansräkning konsolideras från och med förvärvsdatum. Ingen jämförelse med föregående år har därför gjorts för koncernen utan enbart för moderbolaget Appspotr AB.

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 5,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -19,2 MSEK.
  • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -15,0 MSEK (-15,7 MSEK).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -19,3 MSEK för koncernen och -15,5 MSEK (-15,7 MSEK) för moderbolaget.
  • Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för fjärde kvartalet 

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 2,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -6,0 MSEK.
  • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -2,2 MSEK (-4,1 MSEK).
  • Resultatet efter skatt för koncernen uppgick för kvartalet till -5,7 MSEK.
  • Resultat per aktie för koncernen för kvartalet uppgick till -0,20 SEK.

 VD har ordet

Appspotr gör en bra start på 2019 med ett stabilt tredje och fjärde kvartal. Omsättningen fortsätter öka och det är en koncern som fokuserar på tillväxt. 

I detta VD ord väljer jag att fokusera på information kring fyra områden som intresserar våra aktieägare.

Produkten

Internlanseringen av version 3.0 är framgångsrik och följer planen enligt tidigare pressmeddelande 2019-03-20. Vår produkt kvalitetssäkras i detta nu. Försäljningsarbetet av licenser på version 3.0 beräknas vara igång efter sommaren.

Kina

Styrelsen har beslutat att genomföra en grundlig översyn av vår satsning i Kina och samarbetet med Novel Unicorn. Vi bedömer att de uppsatta milstolparna i den tidsplan som ligger till grund för samarbetet med Novel Unicorn svårligen håller. Detta medför att Appspotr Asias verksamhet kommer att grundligt genomlysas för att förnya strategin för Kina.

Tillväxt

Jag bedömer att medel till löpande drift och organisk tillväxt finns i koncernen. Med en kvalitetssäkrad plattform och en positiv utveckling av våra försäljningsrelaterade nyckeltal kommer vi därefter att inleda en kapitalrunda för tillväxt.

Organisation

Vi går nu från en tekniktung organisation till en verksamhet med fokus på kundleverans och förvaltning.

Under sommaren kommer huvuddelen av vårt team jobba vidare med vår lansering av 3.0. Vi önskar er alla andra en skön sommar.

Sommarhälsningar från Göteborg,

Patric Bottne

VD Appspotr


För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com


Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Läs mer hos Cision
Läs mer om AppSpotr AB