Reports

Publicerat: 2019-07-31 08:30:00

Plejd AB: Halvårsrapport 2019

April - juni 2019 (kvartal två koncern)

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 626 tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 142 tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 972 tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 kr
 • Antal aktier per 2019-06-30 uppgick till 10 180 720

(jämförelsetal för koncern saknas då kvartal tre 2018 var första rapport på koncernnivå) 


Jan-juni 2019 (halvår 2019)

 • Nettoomsättning uppgick till 62 399 tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 589 tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -10 937 tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,07 kr 


Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Fortsatt stark tillväxt i installationer, ca 120 % ökning mot samma period förra året.
 • Riktad nyemission till institutionella investerare om ca 43,5 MSEK före emissionskostnader, bland investerarna åter nns bl.a. Handelsbanken Fonder, Aktia Asset Management och Provobis Invest AB.
 • Arbetet med optimeringar i produktion börjar synas med en förbättrad bruttomarginal om ca 47 % för andra kvartalet.
 • Resultatet tyngs fortfarande främst av pågående internationella satsningar.
 • Lansering av dosprodukten LED-10 och den trådlösa tryckknappen WPH-01. 


Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Plats säkrad på Light + Building i Q1 2020, en av det viktigaste och största internationella mässorna. 


VD HAR ORDET

Positionerade för nästa växel

Trots tuffa jämförelsekvartal pga förra årets bullwhip effekt ser vi en stark organisk tillväxt i omsättning på ca 50 % för första halvan av 2019, och en tillväxt i installationer om ca 134 % för samma period. Vi har arbetat hårt på flera fronter för att positionera oss inför nästa växel i vår tillväxtresa.

Lönsamhet

Trots att resultatet tyngs på kort sikt pga av investeringar i nya produkter och marknader ser vi att vårt hårda arbete med produktionsoptimeringar börjar ge resultat. Den långsiktiga lönsamheten kommer vara starkt beroende av en stabil och god bruttomarginal. För andra kvartalet ser vi en bruttomarginal om ca 47 % och vi ser fortsatt god möjlighet att förbättra den ytterligare vilket positionerar oss väl för god lönsamhet på medel och lång sikt.

Tillväxt med nya produkter

Vi växlade upp vårt R&D team ordentligt i slutet på 2018, och sitter idag på en fantastisk tillgång i talanger. Med ca 15 produkter i olika utvecklingsskeden säkerställer vi fortsatt stark tillväxt med produkter under en lång tid framöver.

Tillväxt med nya marknader

Med siktet inställt utanför Norden ser vi stora möjligheter för tillväxt med nya marknader. Förutom nya länder ser vi också möjligheter att aktivera nya marknadsområden såsom OEM, projekt och en förstärkning mot den kommersiella fastighetsmarknaden.

Med en enorm marknad i början av ett teknikskifte, förstärkt kassa och ägarbas laddar vi nu inför en mycket spännande framtid där vi kommer skörda frukten av våra multidimensionella satsningar. 


Utsikter för 2019

Bolaget har som primärt mål att växa kraftigt i nettoomsättning genom lansering av nya produkter och lansering på nya marknader. Bolaget lämnar inga prognoser


Finansiella mål

Bolaget har närmaste åren tillväxt i nettoomsättning som främsta finansiella mål. Bolaget ser en mycket god underliggande lönsamhet i verksamheten och är övertygad om att störst värde för aktieägare skapas långsiktigt genom att närmaste åren fokusera på tillväxt i marknadsandelar och omsättning för att befästa en långsiktigt god marknadsposition.


Likviditet och finansiering

Likviditet vid periodens utgång var

 • Kassa & bank: 66 966 tkr
 • Kvar att nyttja checkkredit: 20 000 tkr
 • Totalt: 86 966 tkr

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 0 tkr.

(jämförelsetal för koncern saknas då kvartal tre 2018 var första rapport på koncernnivå)


Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.


Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Nästa rapport

Delårsrapport Q3, 2019 juli-september (2019-10-31) 


För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com


Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Plejd AB