Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-31 16:10:06

Safe at Sea AB: Delårsrapport för perioden april-juni 2019

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2018. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

KONCERN - DELÅRSPERIODEN (JAN-JUNI) 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 3 904 tkr (5 866 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 951 tkr (-830 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,433 kr (-0,260 kr)
• Soliditet 60,4% (35,4%)
• Kassalikviditet 64,7% (94,3%)

KONCERN - ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI) 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 2 784 tkr (3 316 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -418 tkr (-399 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,093 kr (-0,120 kr)
• Soliditet 56,3% (35,4%)
• Kassalikviditet 85,4% (94,3%)

MODERBOLAG - DELÅRSPERIODEN (JAN-JUNI) 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 3 904 tkr (5 866 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 950 tkr (-796 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,433 kr (-0,250 kr)
• Soliditet 60,4% (37,3%)
• Kassalikviditet 62,8% (92,8%)

MODERBOLAG- ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI) 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 2 784 tkr (3 316 tkr)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -417 tkr (-376 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,093 kr (-0,120 kr)
• Soliditet 56,3% (37,3%)
• Kassalikviditet 83,8% (92,8%)

VD:S KOMMENTARER

Jag hade hoppats på att nu vid rapporteringen av Q2 kunna glädja med positiva besked i någon av de pågående större affärerna, men vi kommer att behöva avvakta ytterligare för att nå beslut i dessa affärer. Under perioden så har vi haft framgång i ett antal mindre affärer, men dessvärre så försköts ett par affärsavslut och förhandlingar in i juli vilket resulterar i att bolaget för andra kvartalet redovisar ett negativt resultat om -417 KKR (2018: -399 KKR). Hade avsluten kommit som planerat hade vi nått ett nollresultat.

Under kvartalet har vi arbetat vidare för att reducera bolagets kostnadsbild. Vi har genomfört förändringar som under senare delen av Q2 började ge effekt. När vi nu träder in i Q3 så har vi med en reducerad kostnadsbild avsevärt förbättrat våra möjligheter till ett bättre resultat.

De distributörer som vi knöt till oss under Q1 och tidigt i Q2 är mycket ambitiösa så med vår support är förhoppningen att under Q3 och Q4 få de första lite större beställningarna. Vi har i Kina, Shanghai, nyligen genomfört utbildning och marknadsaktiviteter med vår kinesiska distributör, WR Leading. Marknaden hyser en mycket stor potential och efter vårt besök på plats har vi en god känsla och förhoppningar om att lyckas skapa volymförsäljning. Vi kommer i augusti att genomföra motsvarande utbildning och marknadsarbete på plats i Saudiarabien med vår distributör Alkhorayef Commercial Group.

Att knyta distributörer till bolaget för att bearbeta främmande marknader är prioriterat och arbetet fortgår i linje med vår tillväxtagenda. Vi har nyligen tecknat ett LoA (Letter of Authorization) med en aktör i Turkiet och med en aktör i Vietnam, båda syftar till bearbetning av en specifik kund med ömsesidig ambition av att ingå fullvärdigt distributörsavtal.

En annan mycket intressant marknad är Italien där vi under Q2 har haft hög aktivitet och frekvent kontakt med vår lokala representant. Här bedömer vi oss ha en fin möjlighet till affär under 2019.

De affärer som vi under året har vunnit har samtliga varit prognostiserade i vår offertstock, det är en positiv indikation på att vår offertstock är av god kvalité. Med hjälp av våra nya distributörer så är vår förhoppning att fortsätta öka vår kvalitativa offertstock. Vi har under perioden tappat enstaka mindre offerter men med tillförseln av nya offerter så bibehåller vi offertstockens storlek och kvalitet.

Arbetet med att utveckla ElEcoRunner går framåt och bolaget har nyligen beviljats innovationsbidrag från ALMI. Projektet har mottagits mycket väl och utvecklingen kommer att accelerera under sensommaren. Vi går nu in i en utvecklingsfas där vi tillsammans med kund tar fram en färdig båt som kan ge proof of concept och bevisa önskad kapacitet. Detta är väsentligt då europeiska storkunder bekräftat såväl efterfrågan som köpintresse för ElEcoRunnern-systemet.

SOLAS-projektet fortgår också enligt plan så efter semesterperioden kommer arbetet att löpa parallellt med ElEcoRunner-projektet. I SOLAS-projektet är vi beroende av extern kompetens och support vilket tvingar oss att anpassa oss tidsmässigt till efter semesterperioden.

Henrik Hartman, CEO

Safe at Sea AB tillverkar och säljer de unika sök- och räddningsbåtarna RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner, som förmodligen är de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på Spotlight Stock Market den 10 januari 2008.


För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se


Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB