Reports

Publicerat: 2019-08-19 16:36:39

SensoDetect AB: Halvårsrapport 2019

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster var -1 015 (-2 228) TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till cirka -0,03 kr (-0,07) SEK.

Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster var -2 492 (-4 420) TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till cirka -0,07 kr (-0,15) SEK.
  • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2019 till 41 % (54 %).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

  • 2019-04-10 Sensodetect tar ett stort steg i sin pågående marknadslansering av BERA, när man tillsammans med den Sydkoreanska distributören lanserar produkten i Sydkorea under 2019. Lanseringen är en nyckelfaktor för expansionen i Asien.
  • 2019-06-05 Sensodetect AB utser Mangold till likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 5 juni 2019. Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i SensoDetects aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar att skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • 2019-07-16 Sensodetect kallar till extra bolagsstämma den 15 augusti för att besluta om nyemission för att säkra kapital tillbolaget samt optionsavtal för ledande befattningshavare och styrelse.

VD Martin Lindes kommenterar

Vi har avslutat ett händelserikt kvartal och jag tar nu varit på plats under några månader vill jag ta tillfället i akt och reflektera över bolaget både historik och framtid.

Inledningsvis vill jag berätta att jag när jag först fick frågan om att ta överansvaret för Sensodetect blev jag hedrad. Jag har för några år sedan jobbat nära bolaget och vet vilket stort hjälpmedel vår metod verkligen är. Den påverkan som vi kan få för så många människor är riktigt bra och stor. Det är också en bra grund som är lagd av förra VDn Johan Olsson som under de 2 åren som han var på plats såg till att färdigställa hård och mjukvara.

Givetvis har historien i Sensodetect påvisat det välkända faktumet att utveckla en ny teknik tar lång tid och att sedan etablera den tar ytterligare längre tid. Mitt uppdrag är tydligt: Tekniken är färdig nu skall vi genomföra en global lansering.

SensoDetect lämnar nu forskningsfasen och går med full fart in i kommersialiseringsfasen. Uppgiften har varit tuff och har krävt förändringar både organisatoriskt och tekniskt. Vi har nått långt på den plan som sattes 2017 och har starkt stöd från våra aktieägare och investerare vilket medfört att vi kunnat säkra finansiering till låga kostnader. Det har vidare gjort att vi kunnat genomföra strategin på ett effektivt sätt samtidigt som vi kunnat reducera vissa kostnader och expandera där det behövts för att effektivt genomföra den lagda planen.

Vid 2016 års bokslut sattes målsättningen att SensoDetect ska vara lika självklart för neurologi/psykiatri som röntgen är för ortopedi, något vi fortfarande står fast vid. Behovet är stort och enligt WHO drabbas cirka 20 procent av befolkningen av mental ohälsa och vi vet att insjuknandegraden för våra prioriterade områden ligger på cirka 3 miljoner personer per år i vår designerade marknad.

Marknaderna som vi valt att fokusera extra på är, som tidigare, Storbritannien, Sydkorea och Bolivia. Med dessa som utgångspunkt bygger vi en närvaro på viktiga marknader/regioner och skapar förutsättningar för spridning och trygghet.

Under året har vi vidareutvecklat och förfinat BERA 3.0 till version 3.1 som nu är helt mobil. Vi är i dagsläget övertygade att vår produkt kommer att bidra med objektiva tester till HCP (Health Care Professionals) på alla marknader och på flera nivåer. Inte nog med att flera olika nivåer av HCP kommer att kunna dra nytta av tekniken utan jag ser dessutom möjligheter för användning i flera steg för varje utvärdering, behandling och uppföljning. Fokus ligger fortsatt på ADHD, Schizofreni och Autism men kan kompletteras av flera kommande tester. Som det har kommunicerats tidigare ser vi bland annat möjligheter och utvärderar OCD, Depression, Alzheimers och flertalet andra vilket på sikt kan ge en avsevärt mycket större marknad. Det är dock vår plan att fortsatt fokusera på ADHA fram tills vi har nått ut med BERA på marknaden så att vi får en stabil grund att stå på. Därefter finns det många framtida möjligheter att bygga vidare på med ytterligare tester mot samma målgrupp men också att bredda det till helt andra marknader.

Den lagda strategin ligger kvar och vi arbetar fokuserat framåt mot det kommersiella genombrottet. Vi tror att skapa ett nätverk av distributörer och genomföra studier i respektive region är nyckeln till framgång.

Min bedömning är att vi är i fas och jag ser fram emot utvecklingen under 2019 och den verkliga förvandlingen från forskningsbolag till marknadsbolag.

Ta del av halvårsredogörelse för 2019 i SensoDetect via länken nedan.


Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019.


Läs mer hos Cision
Läs mer om SensoDetect AB