Reports

Publicerat: 2019-08-27 18:30:04

Comintelli AB: Delårsrapport, januari - juni 2019

Comintelli AB Delårsrapport Q2 20190827

Finansiell sammanfattning 

Sammandrag av koncernens finansiella utveckling April-Juni  Januari-Juni Helår
2019 2018 2019 2018 2018
Rörelsens intäkter, tkr 3 930 4 645 8 102 9 671 21 300
Rörelsens kostnader, tkr 5 879 4 246 11 284 8 784 18 063
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, tkr -1 948 399 -3 182 887 3 237
Resultat efter finansiella poster, EBT, tkr -1 945 679 -2 932 1 532 3 123
Räntebärande skulder vid periodens utgång 2 625 5 276 2 652 5 276 3 419
Soliditet 1) 64,3% 50,5% 64,3% 50,5% 69,0%
Vinst per aktie efter skatt 2) -0,26 0,05 -0,39 0,18 0,33

1) Eget kapital som andel av balansomslutningen.

2) Aktiesplit 2:1, dubblade antalet aktier från 3 245 000 till 6 490 000. Därefter nyemission hösten 2018,            

1 000 000 aktier, till totalt 7 490 000 aktier. Nyckeltalet har beräknat utifrån antalet aktier vid periodens utgång.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning för det andra kvartalet

Rörelsens totala intäkter för det andra kvartalet blev 3,9 mkr och resultatet efter finansiella poster -1,9 mkr. Lägre intäkter samt förstärkning av organisationen och tillväxtfrämjande satsningar har medfört ett lägre resultat efter finansiella poster än motsvarande period föregående år, vilket var +0,7 mkr. 

Periodens kassaflöde blev -2,8 mkr genom ett negativt resultat och amortering av lån, 0,4 mkr. Årets ackumulerade kassaflöde är -2,2 mkr inberäknat 0,9 mkr amortering av lån. Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter vid periodens utgång är 13,4 mkr.

Vid negativt resultat gör bolaget för kvartalen 1-3 ingen värdering av behovet för förändring av uppskjuten skattefordran. Översyn görs däremot i samband med helårsbokslutet.

Koncernredovisning har upprättats för samtliga kvartal och jämförelseperioder.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2019

  • Satsningen på den amerikanska marknaden har under perioden fortsatt med tillförande av resurser i dotterbolaget Comintelli Inc.
  • Deltagande i branschmässor som SCIP i Orlando, USA och CiMi.con i Berlin samt kundwebinars.
  • Breddning av försäljningskapaciteten genom att knyta återförsäljare, med rörlig ersättning, till bolaget.
  • Intensifierade marknadsföringskampanjer och filmer på sociala medier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Anställning av ny säljare som kommer från branschen som börjar under september.
  • I samarbete med kunder har en ny programrelease av Intelligence2day® färdigställts med bl. a förbättrat användargränssnitt och fler AI-baserade funktioner såsom trendklusters.
  • Ny paketering och prismodell av Intelligence2day som är mer anpassad för prenumeration.
  • Påbörjad flytt av mjukvaruplattformen Intelligence2day till en ren SaaS miljö.

VD har ordet

Koncernens nettoomsättning uppgick under det andra kvartalet till 3,9 mkr att jämföra med 4,5 mkr under det andra kvartalet 2018, en minskning med 14%.

Mitt absoluta fokus är att kapitalisera på de investeringar bolaget gjort för att driva försäljning. Resurser har tillförts Comintellis amerikanska dotterbolag där satsningen fortsätter. Comintelli har fått många lovande kundcase genom deltagandet i flera branschmässor som SCIP i Orlando, Florida och CiMi.con i Berlin. Flera kundwebinars har hållits, senast ett med temat Augmented intelligence med ca 140 deltagare. Efter att en ny och större programrelease har implementerats kan resurser i organisationen allokeras till kundmötet. Flera återförsäljare, med rörlig ersättning, har knutits till bolaget. Anställning har skett av en ny säljare med uppstart i september. Eftersom vår nya medarbetare kommer från branschen innebär det en kort startsträcka.

En ny programrelease av Intelligence2day® har färdigställts under juli. Programreleasen har framtagits i nära dialog med kunder och innehåller bl. a. ett förbättrat användargränssnitt och fler AI baserade funktioner, såsom trendklusters.

I syfte att nå fler presumtiva kunder erbjuds en automatiserad och molnbaserad lösning (s.k. Software as a Service). Initiala kostnader har tagits för både programuppdatering, organisation och marknadsaktiviteter. VI har påbörjat en flytt av hela vår mjukvarumiljö till en mer renodlad SaaS miljö. Detta kommer att avsevärt korta ned leveranstiderna, öka skalbarheten och minska kostnaderna på sikt. Med ökad andel prenumerationsförsäljning kommer intäkterna jämnas ut mera framöver.

Bolagets intäktsmodell bygger på att hela licensintäkten redovisas som en intäkt i resultaträkningen när avtal signeras med kund och leverans skett. Intäkterna periodiseras alltså inte över avtalstiden. Motbokningen blir upplupna intäkter i balansräkningen. Fakturering sker därefter, oftast årsvis, under avtalsperioden. Intäktsmodellen kan medföra betydande kvartalssvängningar. Under det andra kvartalet kom inte bolaget till avslut i flera av de försäljningsprocesser som planerats, vilket vi självfallet inte är tillfreds med. Kvartalssvängningarna framöver kommer att minska i takt med högre andel prenumerationsförsäljning.

Jag är övertygad om att vi nu genomför rätt saker för att kunna växa på sikt. Våra kunder är mycket lojala och genom fler försäljningskanaler blir bolagets affärsmodell än mer skalbar. Jag ser med stor tillförsikt framemot Comintellis fortsatta resa!


Denna information är sådan information som Comintelli AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019.


Nästa rapport

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 släpps 21 november 2019.


För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31       Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintelli.com   E-post: peter.morsell@comintelli.com 
 
Web: www.comintelli.com/IR (här finns samtliga rapporter). Om Comintelli AB

Comintelli AB (COMINT) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolagets affärsidé är att utveckla och licensiera en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®.

Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity och Tetra Pak.Läs mer hos Cision
Läs mer om Comintelli AB