Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-09 13:24:08

Recyctec Holding AB: Recyctec Holding AB (publ) beslutar om att genomföra en emission om 3 miljoner kronor

Recyctec Holding AB (publ) har beslutat att använda sitt bemyndigande för att genomföra en riktad emission till en mindre grupp investerare

Enligt bemyndigande givet av Stämman har styrelsen för Recyctec Holding AB beslutat att genomföra en riktad emission om totalt tre miljoner kronor [3 000 000] innan emissionskostnader, detta till en grupp särskilt vidtalade intressenter. Den sondering som Bolaget gjort med intressenter skapar hög tilltro till att föreslagna aktiviteter kan genomföras skyndsamt. Betydande, befintliga aktieägare stödjer beslutet och de föreslagna villkoren för emissionen.

Teckningskursen föreslås till 0,30 SEK/B-aktie, en rabatt på ca 38% i förhållande till medelkursen under de senaste 21 handelsdagarna.

Teckning sker genom likvid med sista teckningsdatum 15/1, 2020.

Ovan nämnda beslutade och föreslagna åtgärder kommer att tillföra nödvändigt kapital för att fortsätta verksamheten och aktiviteterna i nödvändig och planerad takt.

Bolaget är också i en situation där bolaget har en ej komplett styrelse - samt att bolagets Vd har sagt upp sig och nu arbetar under sin uppsägningstid. Arbetet att finna en ny Vd fortgår med hög energi, men någon slutgiltig kandidat är ännu ej funnen. Då bolaget under dessa förutsättningar behöver förstärka sina finanser så bedömer styrelsen att en kurs om 30 öre / B-aktie är ett skäligt och berättigat pris.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg, tf Ordförande

E-post: andreas@cederb.org

Tel: +46 704 80 00 89

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2019

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB