Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-05 07:00:00

Amnode AB: Amnode publicerar IM, emissionsmemorandum inför teckningsperiodens start i företrädesemissionen.

Amnode offentliggöra idag emissionsmemorandum med anledning av den förestående företrädesemissionen. Emissionen är säkerställd till 8,11 MSEK (motsvarande 90 % av erbjudandet) genom teckningsförbindelser och garantier. Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras ca 9,04 MSEK före emissionskostnader.

Teckningstiden är 5 februari till 19 februari 2020. Emissionsmemorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgänglig på www.amonde.se, www.gcf.se samt på www.mangold.se

Amnode kommer att presenteras på Aktiespararnas aktiekväll den 10 februari i Stockholm. Anmälan sker via www.aktiespararna.

Emissionen i sammandrag

  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna.
  • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) unit. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av tio (10) aktier.
  • Teckningskurs: 0,08 SEK/unit vilket motsvarar 0,008 SEK/aktie
  • Teckningstid: 5 februari - 19 februari 2020
  • Emissionsbelopp: ca 9,04 MSEK
  • Antal befintliga aktier 565 178 327 stycken
  • Utspädningseffekt för de aktieägare som väljer att inte deltaga i erbjudandet uppgår till 67 procent av kapital och röster
  • Emissionen är säkerställd till 90 % via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Handel med teckningsrätter: 5 februari 19 februari 2020
  • 21 februari beräknad dag för offentliggörandet av utfall genom pressmeddelande.

Rådgivare

GCF, Göteborgs Corporate Finance AB och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Amnode AB

Styrelsen

 

 

Lars Save

Ordf.

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnas genom styrelsens ordförande Lars Saves försorg för offentliggörande den 5 februari 2020 kl 07:00

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB