Reports

Publicerat: 2020-02-28 15:00:00

Amnode AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI - DECEMBER 2019, DELÅRSRAPPORT Q4

Oktober - december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,7 MSEK (21,4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -5,8 MSEK (-0,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-1,5)
 • Resultat efter skatt blev -7,1 MSEK (-1,9)
 • Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,01)

           Januari - December 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,4 MSEK (78,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -9,2 MSEK (1,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,7 MSEK (-4,2)
 • Resultat efter skatt blev -14,3 MSEK (-5,7)
 • Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,03)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 24,5 % (29,8)
 • Eget kapital per aktie uppgår till 0,02 SEK (0,06)

Väsentliga händelser under perioden

 • Under hösten omförhandlade Amnode merparten av leveransavtalen med sina kunder,  vilket var nödvändigt för att säkra bolagets framtida vinstintjäningsförmåga. Kunder som svarade för cirka 60 procent av bolagets försäljningsintäkter gick med på att ingå nya avtal på för Amnode mer förmånliga villkor.
 • Den 30 december 2019 hölls en extra bolagsstämma som beslutade att ändra bolagsordningen, minska bolagets aktiekapital utan indragning av aktier samt godkände styrelsens förslag om en företrädesemission vilken skulle tillföra bolaget 9 Msek före emissionskostnader.

VD:s kommentar: " Ett stort antal åtgärder har vidtagits under 2019 som har kommunicerats löpande för att förändra Amnodes affär med ny produktmix, nya kundavtal, nya priser och ett väsentligt smalare erbjudande vilket ledde till de nya finansiella målen, 85 mkr i nettoomsättning och 4,9 mkr i EBIT resultat 2022 som kommunicerades i januari. Den nu genomförda företrädesemissionen som blev övertecknad med ca 178%, tillför Amnode drygt ca 6 mkr efter transaktions-kostnader. Emissionen säkrar tillgången till visst investerings och rörelsekapital för att slutföra vår ändrade inriktning och att vi förhoppningsvis kan börja växa med lönsamhet från 2021 enligt den nya affärsplanen som skall leda till att våra nya finansiella mål uppfylls. Amnode skall bli en något mindre, mer fokuserad och väsentligt mer lönsam verkstadskoncern än vad de senaste tjugo åren uppvisat.

Mycket återstår att göra men vi har också fått en hel del gjort under 2019, med de små resurser som står till buds, har vi skapat bättre förutsättningar för att nå våra nya mål. Vi har fortsatt vår automatisering de senaste 24 månaderna, totalt är 6 nya svarvar nu på plats, lagerposter om ca 3 MSEK har skrotats. Detta och övriga strukturkostnader belastar årets resultat med ca 4 MSEK i kostnader av engångskaraktär. Noterbart är också att kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med ca 4 MSEK trots resultattappet. Vår nya prislista och aktiva val med ett smalare produkterbjudande slår igenom i form av ett omsättningstapp för helåret 2019 om ca 10 mkr, en viss negativ konjunkturpåverkan ingår också i omsättningsminskningen för 2019. Målsättningen under 2020 år  återvinna ca 10 MSEK av omsättningen  med lönsamhet baserat på ny produktmix och nya priser och nya leveransavtal. Villkoren för ett större avtal kvarstår att slutförhandla vilket kan innebära delvis säkrade volymer för åren som kommer.

Delårsrapport jan-mars 2020 blir en viktig vägvisare  om och i vilken takt vi mäktar med att återhämta oss igen efter 2019 års djupdykning. Alla förändringar har inte slagit igenom ännu så osäkerheten är fortsatt mycket stor, även om vår finansiella ställning är bättre tack vara den genomförda emissionen. Men man får också konstatera att marknadsförutsättningarna med varningar om Coronavirus mm inte underlättar någons bedömning vart konjunkturen tar vägen. För Amnodes del kan man hoppas att flera av våra kunder tittar närmare på lokal produktion som alternativ eller komplement till Asien producenter. Samtidigt som våra kunder också får ändrade förutsättningar att sälja sina produkter på en världsmarknad full av rädsla och osäkerhet. Den globala världsmarknaden är ingen vacker plats, men det är så den ser ut och det är den osäkerheten vi har att förhålla oss till i vårt agerande som därför blir ryckigt och väldigt svårt att planera och prognostisera.

Sammanfattningsvis innebär det att effekterna av utfallet 2019 och ovanstående externa faktorer gör att läget är fortsatt mycket svårbedömt varför ledningen konstant söker lösningar för en mer lönsam koncern både i det korta och långa perspektivet.

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

 

För mer information:

Lars Save

Styrelsens ordförande.

info@amnode.se

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB