Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-13 08:58:10

Amhult 2 AB: Amhult 2; Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande 03/20
2020-03-13

 

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 kl. 13.00 på Bua Skogens Gård, caféet, Bua Skogen 35, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.
Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 april 2020,
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 14 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress maria@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav, dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 april 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.


Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.847.533 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 25 072 533 röster.

 

Förslag till dagordning

 

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av förslag till dagordning
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
8.    Beslut angående
a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9.    Ändring av bolagsordningen.
10.    Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
11.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12.    Övriga frågor


Utdelning

Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2019 (2019.01.01-2019.12.31).

 

Beslutsförslag

 

Punkt 9
Årsstämman föreslås ändra bolagsordningen under § 11 "Ärenden på årsstämma" enligt nedan kursivt under punkten 4, 6, 8, 10 och 11. 

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av förslag till dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.    Beslut angående
a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10.    Val av styrelseledamöter.
11.    Val av revisor och revisorssuppleant.
12.    Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Punkt 10
Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Eigil Jakobsen samt oberoende ledamöter Niels Techen och Göran Evaldsson. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

 

Punkt 11
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskapsåret 2020. Revisorns arvode utgår enligt löpande räkning för räkenskapsåret.

Handlingar inför årsstämman


Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 23 mars 2020. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. 
__________________

Torslanda den 5 mars 2020

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2020-05-04| 1:a kvartalsrapport     (31 mar 20)
2020-08-27| 2:a kvartalsrapport     (30 jun 20)
2020-11-04| 3:e kvartalsrapport     (30 sep 20)
2021-02-19| Bokslutskommuniké     (31 dec 20)
2021-03-15| Årsredovisning 2020

 

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen; styrelseordförande    eigil@amhult2.se    0709-76 89 00
Maria Nord Loft, CEO        maria@amhult2.se    0709-76 89 97
Annika Corneliusson, CFO         annika@amhult2.se    0709-76 89 96

 

eller Amhult 2:s webbplats www.amhult2.se.

 


 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB