More from the company

Publicerat: 2020-04-28 11:40:57

Amhult 2 AB: Amhult 2: Månadsrapport april, 04-2020

Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 20 april där årsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 20 327 tkr för räkenskapsperioden 2019 (2019.01.01 - 2019.12.31). 

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson. 

2019 är ett år som har krävt mycket arbete och vi kan redovisa fyra kvartal som inneburit fortsatt tillväxt och resultatet om 20 237 Mkr är ett gott kvitto på Amhult 2:s verksamhet. Bolaget skapar resultat, dels från förvaltningen, dels från projektverksamheten. Amhult 2:s verksamhet är av mer ocyklisk karaktär och bolaget har kassaflöden som i mindre utsträckning är konjunkturkänsliga över kortare perioder. Under året har fokus varit på bland annat projektutveckling av ytor inom befintligt bestånd, och med projektering och byggnation av nya fastigheter i portföljen där kvarter Luftseglaren 2 med 36 lägenheter färdigställdes. Bedömningen är liksom tidigare fortsatt efterfrågan på hyresrätter, detta oaktat den utveckling vi har sett på världsmarknaden den senaste månaden med anledning av spridningen av Covid-19. Amhult 2 arbetar fortsatt för att bygga attraktiva hem och efterfrågade lokaler på en känd marknad där vi vill vara delaktiga i att skapa en stadsdel som är efterfrågad och trygg. Nycklar i detta arbete är som alltid god kvalitet, kostnadskontroll och effektiva processer i byggande, uthyrning och förvaltning.

Mer under månaden är att arbetena i kvarter Radarflyget 2 går framåt. Ställningen är nu helt nedtagen. På arbetsplatsen finns idag 53 medarbetare och de arbeten som pågår är bland annat utvändig pustning och komplettering av plåt på tak. Även bandtäckning av plåt utföres. Invändigt pågår snickeriarbeten på plan två och tre och spackling och målning är påbörjat på plan 4 och 1. Plattsättning och golvläggning sker också på plan 2 och 3. Genomfartsvägen som varit avstängd planeras att öppnas upp under preliminärt maj månad så att man återigen kan köra runt Radarflyget 1 och 2 i området. 

Vi har också startat markarbetena för parkeringshuset på fastigheten Radarflyget 2 med bland annat pålning. Vi har även färdigställt den tillfälliga parkeringen för kunderna till Willyshuset och för boende i området. 

När det kommer till kvarter India fortlöper även dess arbeten enligt tidsplan. På arbetsplatsen finns just nu 29 personer. De arbeten som sker är bland annat i hus A formning, armering och gjutning av källarytterväggar. I hus C sker gjutning av källarbjälklag och i hus D och E sker gjutning av plattbärlag.

Våra arbetet i kvarter Radarflyget med utökning av vårt hotell är nu i det skede att de mesta arbeten som pågår är invändiga såsom exempelvis gipsning och målning samt sättning av kök.

En trevlig Första Maj helg önskar jag er alla.
 
Maria Nord Loft
VD 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration