Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-05 11:07:35

Plejd AB: Kommuniké från årsstämma i Plejd AB den 29:e april 2020

På Plejd AB:s årsstämma i Mölndal den 29 april 2020 togs följande enhälliga beslut: 

 
  • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolag och koncern enligt bilagd årsredovisning. 

 
  • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning, innebärande att balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Det beslutades därmed att någon utdelning inte ska ske.

 
  • Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 
  • Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag höja styrelsearvodena. För styrelsens ordförande från två (2) prisbasbelopp till två (2) inkomstbasbelopp och för styrelseledamöter från ett (1) prisbasbelopp till ett (1) inkomstbasbelopp. Ledamöter som arbetar i bolaget ska inte erhålla styrelsearvode. Arvodet betalas ut som lön. Beslutades även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

 
  • Beslutades om omval av Pär Källeskog, Erik Calissendorff, Gustav Josefsson och Agnes Hammarstrand samt nyval av Nico Jonkers som styrelseledamöter. Pär Källeskog valdes till styrelsens ordförande. 

 
  • Beslutades att välja PriceWaterhouseCoopers AB som revisionsbyrå intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. 

 
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om ny valberedningsinstruktion att gälla tillsvidare. Förlaget till valberedningsinstruktion finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.

 
  • Beslutades att välja Gustav Josefson (Pluspole Holding AB), Emmanuel Ergul (Christian von Koenigsegg), Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder) och Erik Calissendorff (Tansaki AB) till ledamöter i valberedningen samt att styrelsens ordförande Pär Källeskog adjungeras.

 
  • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, varav 200 000 är begränsade till att slutligt överlåtas till medarbetare som redan innehar teckningsoptioner av serie 2018/2021 i enlighet med ett särskilt förvärvsvillkor med syfte att ersätta dessa tidigare teckningsoptioner, se punkt 2.2 i beslutsförslaget. Teckningsoptionerna är avsedda att överlåtas till bolagets anställda. Hela beslutsförslaget med fullständiga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

 
  • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 15% av totalt antal utestående aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Plejd AB