Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-15 19:47:50

CGit: CGit: Kommuniké från årsstämma

CGit Holding AB                                                           

Org nr: 556878-2295                                                                                                 Årsstämma
Räkenskapsåret 2019-01-01 - - 2019-12-31                                                             2020-05-14

Plats: Mölndal

1. Val av ordförande vid stämman
Til ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Namn                                                       A-aktier             B-aktier       Röster:

Christian Gustavsson                               43 000               390 200        820 200

Leif Nord                                                  20 000                180 000        380 000

Mattias Bergkvist                                      37 000                 90 000          60 000        

Johan Ljungqvist                                                                   10 010          10 010

Totalt                                                          100 000            670 210      1 670 210

3. Val av en eller två justeringsmän
Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.
Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Johan Ljungqvist

 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
Årsstämman förklarade dagordningen godkänd med ett tillägg av två punkter.

* Val av revisor

* Beslut om teckningsoptioner

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gågna räkenskapsåret föredrogs av VD.
 

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingågna resultat- och balansräkningarna.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande stod:
Balanserad vinst                                               294 280

Överkursfond                                                  5 459 991

Årets vinst                                                         601 405

Summa                                                           6 355 676

Årsstämman beslutade enlig styrelsens förslag att 
överföra i ny räkning:                                     6 355 676

    6 355 676

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gågna året.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 4 st. och vara utan suppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvode ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med 0 kr och med 47 300 kr (ett prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
Val av styrelse. Intill nästa årsstämma valdes till ledamöter i styrelsen:

Christan Gustavsson

Leif Nord (Ordförande)

Mattias Bergkvist

Johan Ljungqvist

Val av revisor:

Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB.
Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämman beslutade att om att utfärda teckningsoptioner om 40 000 st. Att erbjuda personer som har extraordinärt värde för bolaget till ett marknadsmässigt villkor.

Vid beslutet gäller följande underlag:

Underliggande tillgångens pris: (Spot price)                                   45 SEK

Lösenpris: (Strike price)                                                                  90 SEK

Återstående löptid i dagar:                                                              730 dagar

Riskfri ränta kontinuerligt:                                                                0,1%

Standardavvikelse av underliggande: (Volatilitet)                            40 % (Vägd korg)

Pris:                                                                                                  1,88 SEK

                                

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december

§ 12 Årsstämman avslutades.

Nedan följer en sammanfattning av VD, Mattias Bergkvist anförande:

Jag brukar använda mig av uttrycket "När vi marscherar i takt så är vi oslagbara" och det speglar vårt 2019! Vi delar upp vår affär i tre delar; avtal, hårdvara (AI-infrastruktur mestadels) och konsultintäkter. Samtliga intäktsben presterar BÄTTRE än våra högt uppsatta mål. Det medför att vi kan presentera ett mycket bra resultat för 2019 och vi har verkligen etablerat oss som en av de ledande aktörerna inom AI-infrastruktur.

Under 2019 har vi målmedvetet jobbat strukturerat med våra olika områden i syfte att just få genomslagskraft på samtliga områden. Avseende våra avtalsintäkter så har vår ledstjärna varit att de ska täcka våra direkta kostnader. Det har varit en bra ledstjärna, när vi mer eller mindre är i mål så har vi fått in så mycket nya uppdrag/avtal att vi behöver utöka vår miljö och på det sättet kan vi återanvända samma mål. Vår satsning på AI-infrastruktur har varit vår riktigt lysande stjärna. Genom år av analys för att på djupet bygga en AI-Infrastruktur som håller på marknaden, har vi nu en långsiktighet i vårt erbjudande men också skalbarheten och flexibiliteten. Därefter har vi byggt vår kompetens i nära samarbete med de ledande leverantörerna inom området och vi kan idag stolt säga att vi har kompetensen! Vi har också erfarenheten och har genomfört många projekt där vi ser att våra lösningar levererar. Vi har de rätta erbjudandena för att Sverige ska växa och bli ledande inom AI och vi har lösningarna som möjliggör att Sverige på riktigt kan ta nästa steg i sin utveckling med hjälp av AI.
 

Väldigt tidigt förstod vi att man inte kan bygga AI-infrastruktur på klassiskt manér. Plattformen måste bygga på specialiserad infrastruktur anpassat just för AI. Vi insåg också att om vår bransch ska bygga lösningarna efter behov så kommer det ta lång tid innan man når produktion. Vid strul eller problem med miljön kommer det inte finnas någon support för AI-infrastrukturen och det kommer att vara svårt och ibland omöjligt att skala upp lösningen vid större behov eller mer kapacitet. 

Därför har vi skapat en certifierad referensarkitektur som bygger på industristandard som gör att ledtiden från beslut till produktion är väldigt kort och effektiv. Både hårdvara och mjukvara är rakt igenom supporterad och godkänd att fungera tillsammans. Lösningen är dessutom helt skalbar och anpassningsbar efter kundernas behov och krav.

Samma lösningar har vi på CGit att erbjuda som tjänst eller "AI-infrastraktur as a Service" Syftet är att snabbt och enkelt kunna göra en POC (Proof of Concept) eller för mindre företag att kunna testa sina projekt och ideer kring AI utan att behöva investera i en stor AI-infrastruktur. Vi kan dessutom erbjuda support och stöd genom hela kundens projekt.

Jag vill också passa på att kommentera rådande omständigheter avseende Corona och COVID-19. Med anledning av att samhällspåverkan från COVID-19 är total så vill CGit göra en allmän uppdatering. 

CGit´s verksamhet övervakas dagligen för att se hur den påverkas och hittills har vi noterat en kännbar effekt. Vi har anpassat kostnadsstruktur och arbetssätt för att både möta myndigheternas rekommendationer men också stå rustade för en långvarig negativ påverkan på den allmänna konjunkturen. Konkret kan vi konstatera att säljprocesserna har blivit längre och kunder är betydligt försiktigare att fatta investeringsbeslut, med det sagt görs det affärer och taktiska samt strategiska beslut avseende IT-infrastruktur, IT-drift och AI-infrastruktur genomförs trots COVID-19.

 CGit värnar om sina medarbetares och kunders hälsa och säkerhet, och fokuserar på åtgärder för att begränsa ytterligare virusspridning i samhället. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder i enlighet med myndigheternas råd och rekommendationer, i linje med det så strävar vi efter att mildra eventuella störningar i vår verksamhet. Men situationen är mycket oförutsägbar och vi alla har enbart en backspegel men ingen framruta när beslut ska fattas i spåren av COVID-19.

//

2020-05-15
Mattias Bergkvist
VD CGit Holding AB (publ) 

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration