Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-18 15:26:37

Hybricon Bus System AB: Kommuniké från årsstämma i Hybricon

Den 18 maj hölls årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.
Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Martin Rogersson och Leif Herlitz, Gert Norrevik samt Erik Albinsson. Martin Rogersson omvaldes till styrelseordförande.
Deloitte AB omvaldes till revisor,
med Anders Rinzén som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade gällande arvode om 50 000 kr till var och en av ledamöterna samt för ordförande 100 000 kr. Arvodet skall betalas ut två gånger per år, i december och maj. Arvode till revisor beslutades ske per löpande räkning.

Valberedning
Stämman beslutade att välja Fredrik Jonsson och Josef Ramslöv till valberedning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall i huvudsak vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv, som bolaget kan komma att genomföra.

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, vd, +46 (0)70 533 37 06, johan.suup@hybricon.se
Martin Rogersson, Styrelsens ordförande, +46 (0)70 524 68 32, martin.rogersson@hybricon.se

 

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration