Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-30 07:20:41

Amnode AB: Amnode Årsstämmokommuniké 2020

Årsstämma 2020 har avhållits den 29 juni 2020 i Amnode AB i Stockholm. Stämman leddes av ordförande Lars Save och fem aktieägare var representerade på stämman, representerande 18,6 % av aktier och röster i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2019, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att;

  • fastställa 2019 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.
  • ingen utdelning skall lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.
  • till styrelse intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de tre ledamöterna Lars Save, Lasse Delin och Sam Olofqvist att utgöra bolagets ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Stämman omvalde Lars Save som ordförande för styrelsen.
  • anta riktlinjer enligt styrelsens förslag om ersättningar till ledande befattningshavare
  • antaga ny bolagsordning innebärande att Aktiekapitalet skall utgöras av lägst 10 100 000 kronor och högst 40 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1 695 000 och högst 6 780 000 aktier. Bolagets aktier skall enligt styrelsens förslag sammanläggas innebärande att 1000 aktier sammanläggs till en aktie. Sammanläggning sker i syfte att uppnå ett för Amnode ändamålsenligt antal aktier.
  • ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 1 695 534 977 aktier i Amnode AB

Stockholm 29 juni 2020

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår hemsida www.Amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina tre dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Sourcing AB.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration