Reports

Publicerat: 2020-08-21 08:30:00

SealWacs AB: SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2020.

Sammanfattning perioden januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -798 kSEK (-823)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,09 SEK (-0,13)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 750 kSEK (824)
 • Företrädesemission om cirka 2,46 MSEK blev fulltecknad
 • Bolagets påbörjade utprovning av ett komplett sensorsystem har avbrutits tills dess att den rådande situationen kring Covid-19 har förbättrats
 • Bolaget har på grund av den pågående pandemin inte fått besöka tillverkarna sedan slutet av februari
 • De tester som hittills kunnat genomföras visar att sensorn nu klarar frekventa byten av material, påstyp och storlek, etc.
 • System för loggning av svetskvaliteten fungerar enligt specifikation 

Sammanfattning perioden april – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -299 kSEK (-346)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,03 SEK (-0,06)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.
 

VD-kommentarer

 • Sammanfattande analys av väsentliga händelser under det första kvartalet 2020

I pressmeddelande från den 7 april meddelade styrelsen att utvärderingen, som enligt planerna skulle vara genomförda innan sommaren 2020, tills vidare har fått avbrytas. Orsaken till avbrottet är att det inte är möjligt att genomföra valideringstester utan relativt regelbundna besök av SealWacs specialister hos tillverkarna där testerna genomförs. Under våren och sommaren har vi inte tillåtits att göra några besök hos tillverkarna som på grund av den rådande situationen, med risk för smittspridning, fokuserat sina arbetsinsatser på den normala produktionen.

I och med att spridningen av Covid-19 nu börjat avta i samhället gör styrelsen bedömningen att utprovningen ska kunna komma igång igen senare i höst.

Erfarenheterna av anpassningsarbete och tidigare tester under 2018 och 2019 visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba omställningar i produktionen med en omfattande variation av material, påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda operatörerna i produktionen. SealWacs sensorsystem har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram.

Bedömningen från såväl SealWacs som tillverkare, som testkört det kompletta systemet, är att systemet fungerar helt enligt önskemål. SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.   

För att möjliggöra validering och för att kunna inleda kommersialisering av SealWacs sensors-system, fattade styrelsen i SealWacs, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019, beslut om företrädesemission. Nyemissionen om sammantaget 2,46 MSEK, genomförde och fulltecknades under januari månad 2020.

 • Samtliga tidigare rapporterade problem har under 2019 lösts på ett positivt sätt genom framtagning av lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger.
 • Preliminära resultat visar att sensorsystemet fungerar som det ska och ger förväntade och användbara resultat. Utprovningen är dock inte tillräcklig. Systemet behöver testas under längre tid och både ge svar på hur tillförlitligt det är och ifall användarna har krav på ytterligare förenklingar i användningen.
 • En validering av det kompletta sensorsystemets funktion och tillförlitlighet, igångsattes under sista kvartalet 2019 och fortsatte under de två första månaderna av 2020. I och med att landet blev indraget i den alltjämt pågående Corona-pandemin i början av mars, fick utvärderingen tillfälligt avbrytas. Planen är att starta upp testerna så snart situationen tillåter det.
 • Under januari månad 2020 har Bolaget genomfört en företrädesemission om 2,46 MSEK (cirka 2,34 MSEK efter emissionskostnader). Syftet med emissionen var att finansiera de fortsatta valideringarna av metodens funktion och tillförlitlighet. Emissionen fulltecknades. 
 • I den fas Bolagets verksamhet befinner sig drar den väsentligt lägre kostnader än tidigare
 • Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 5 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Under stora delar av 2018 och våren 2019 har arbetet varit inriktat mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem. Det har varit en tidskrävande och mödosam process men nödvändig för utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

När det upptäcktes att sensorn inte fungerade som det är tänkt vid frekventa byten av material och andra tillverkningsparametrar och inte heller klarade högre inblandning av återvunnen plast (sensorsignalen var i det senare fallet för svag för att det skulle gå att detektera problem med svetsen), inriktades arbetet mot att lösa dessa problem.

Det visade sig nödvändigt att komplettera sensor + larm med ett flertal nya funktioner, såsom en lättanvänd manöverpanel, ett effektivt kommunikationssystem och en datalogger för information om hur länge produktionen varit undermålig.

Anpassningsarbetet, vidareutvecklingen och utprovningen har nu kommit så långt att sensorsystemet är väl anpassat för tillverkningsparametrarna och de befintliga arbetsrutinerna hos de svenska tillverkare som varit involverade i arbetet. Den efter vidtagna åtgärder fortsatta utprovningen har sedan fungerat utan avbrott. Sensorn detekterar i dess nuvarande form signaler från ett betydligt större urval av material än tidigare och klarar utan problem de frekventa bytena av material och tillverkningsparametrar.

Arbetet ledde fram till att tillverkaren och SealWacs, under sista kvartalet av 2019, påbörjade en slutlig validering av systemets funktion och tillförlitlighet. Målsättningen med utvärderingen är att säkerställa att sensorsystemet klarar de krav tillverkaren har ställt på produkten. Utprovningen är för tillfället avbruten men kommer att fortsätta så snart situationen tillåter det.

 • SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc. behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till "OEM-tillverkarna", kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

 • Fördelar med SealWacs sensor
  • SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på rulle
  • Metoden upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid
  • Omfattande utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
  • Kassationskostnaderna minskar radikalt
  • SealWacs produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
  • Global marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av svetsstationer
  SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 21 augusti 2020

Sören Sandström, VD


Resultaträkning i sammandrag

apr – jun jan – jun jan - dec
Belopp i kSEK 2020 2019 2020 2019 2019
Nettoomsättning - - - - -
Rörelsens kostnader -299 -346 -798 -823 -1 3263 0762 4
Rörelseresultat -299 -346 -798 -823 -1 326
Resultat från finansiella poster - - - - -
Resultat före skatt -299 -346 -798 -823 -1 326
Skatt - - - - -
Periodens resultat -299 -346 -798 -823 -1 326
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,03 -0,06 -0,09 -0,13 -0,22
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,03 -0,06 -0,09 -0,13 -0,22
Genomsnittligt antal aktier 9 240 810 6 160 540 8 408 783 6 160 540 6 160 540
Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 128 171 138
Kassa och bank 1 750 824 257
Summa omsättningstillgångar 1 878 995 395
Summa tillgångar 3 928 3 045 2 445
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 3 322 2 287 1 784
Avsättningar 440 440    440
Kortfristiga skulder 166 318 221
Summa eget kapital och skulder 3 928 3 045 2 445
 

Kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i kSEK jan – jun2020 jan – jun2019 jan – dec 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -798 -823 -1 325
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -45 -83 -148
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 336 - -
Periodens kassaflöde 1 493 -906 -1 473
Likvida medel vid periodens början 257 1 730 1 730
Likvida medel vid periodens slut 1 750 824 257
Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2018-12-31 1 910 1 214 0 -14 3 110
Periodens resultat -823 -823
Eget kapital 2019-06-30 1 910 1 214 0 -837 -837
Periodens resultat -503 -503
Eget kapital 2019-12-31 1 910 1 214 0 -1 340 1 784
Nyemission 955 1 509 2 464
Emissionskostnader -128 -128
Periodens resultat -798 -798
Eget kapital 2020-06-30 2 865 1 214 1 381 -2 138 3 322
Nyckeltal jan - jun 2020 jan – jun 2019 jan – dec 2019
Nettoomsättning, kSEK - - -
Rörelseresultat, kSEK -798 -823 -1 326
Periodens resultat, kSEK -798 -823 -1 326
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,09 -0,13 -0,22
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,09 -0,13 -0,22
Eget kapital per aktie, SEK 0,3629 0,37 0,29
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg
Soliditet, % 84,6 75,1 73,0
Medelantalet medarbetare - - -
Genomsnittligt antal aktier 8 408 783 6 160 540 6 160 540
Antal aktier vid periodens utgång 9 240 810 6 160 540 6 160 540

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

SealWacs finansiella ställning 

För att möjliggöra validering och för att kunna inleda kommersialisering av SealWacs sensors-system, bestående av den sedan tidigare utvecklade "SealWacs Sensor", och senare framtagna larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, fattade styrelsen i SealWacs, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019, beslut om företrädesemission. Nyemissionen om sammantaget 2,46 MSEK, genomförde och fulltecknades under januari månad 2020. Med låga fasta kostnader är Bolagets finansiella uthållighet i dagsläget tillfredställande, trots förseningar som följd av Coronapandemin.

Företrädesemission genomförd i januari 2020

Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. 3 080 270 aktier nyemitteras och SealWacs tillfördes därmed cirka 2,46 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,13 MSEK. 2 483 952 aktier (motsvarande cirka 81 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 2 864 651,10 SEK fördelat på 9 240 810 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

Risker och osäkerhetsfaktorer

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet "Riskfaktorer" i Årsredovisning för 2019 och Memorandum från 2020, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan- sept 2020                                                                                den 6 november 2020

Bokslutskommuniké för 2020                                                                               den 25 februari 2020                          

Årsstämma hölls den 17 juni 2020 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

                                                    

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.                                         

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

                                                    

Göteborg den 21 augusti 2020

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktörenSören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB

Prenumeration