Reports

Publicerat: 2020-08-27 08:14:01

Amhult 2 AB: Amhult 2; Delårsrapport 2/2020

Pressmeddelande 07/20
2020-08-27

Januari-juni 2020, AMHULT 2 AB (publ)

Intäkter för perioden uppgick till 24 441 (22 108) TSEK.

Resultatet för perioden 8 949 (8 493) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,31 (1,24) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 24 441 (22 108) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 8 949 (8 493) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Vi är nöjda med att kunna presentera ett resultat där intäkterna har ökat för perioden jämfört med föregående period 2019 och där vinsten ökar jämfört med föregående period 2019. På grund av den rådande pandemi situationen har Covid 19 rabatter utgetts för bolagets del med 314.668 kr till fyra hyresgäster i utsatta branscher i samband med den statliga hyresrabatten. 

Under det rådande läget har vi som fastighetsbolag ett ansvar att gemensamt med våra hyresgäster skapa bästa förutsättningar i en svår tid för ett fortsatt gott hyresförhållande och för att stödja de branscher som är mest utsatta såsom exempelvis restaurang och friskvårdsverksamhet. Bolagets hotellverksamhet har i någon utsträckning påverkats av den rådande pandemin, men har trots detta en tillfredsställande snittbeläggning på 60% för perioden. Vi har inte heller under aktuella perioden sett någon negativ påverkan på betalnings-möjligheterna för våra tagare av hyresrätter.  

Detta visar på bolagets stabila affär och även om den kommande konjunkturperioden bedöms som fortsatt instabil så är bedömningen att blygsamma förbättringar sker. 

Under perioden har bolaget även arbetat vidare med byggnationerna i kvarter India och i kvarter Radarflyget utan störningar.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.
 

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier. 

Aktiekapital:        136 950 660 SEK
Antal aktier:        6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:        A
Antal:        2 025 000
Aktieslag:        B
Antal:        4 822 533
Kvotvärde:        20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 1,31 (1,24) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2019-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. 

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 25 augusti 2020

AMHULT 2 AB (publ)
            
Eigil Jakobsen                   Maria Nord Loft    
Styrelseordförande            Verkställande direktör
            
Alf Lindqvist                Niels Techen         Göran Evaldsson
Styrelseledamot            Styrelseledamot    Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2020-11-04| 3:e kvartalsrapport     (30 sep 20)
2021-02-19| Bokslutskommuniké     (31 dec 20)
2021-03-15| Årsredovisning 2020

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. www.amhult2.se 

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD        maria@amhult2.se    031-92 38 34
Annika Corneliusson, CFO        annika@amhult2.se    031-92 38 33
Eigil Jakobsen; styrelseordförande    eigil@amhult2.se    031-92 38 30Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.
 

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration