Reports

Publicerat: 2020-08-28 17:04:42

Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group Delårsrapport Januari - Juni 2020

April – juni 2020

 • Omsättningen uppgick till 15,8 MSEK (19,7).

 • EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (1,1).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -0,1 MSEK (-0,8).

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (0,2).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,05).
   

Januari – juni 2020

 • Omsättningen uppgick till 34,4 MSEK (38,9).

 • EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (2,1).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 2,5 MSEK (-7,2).

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (0,3).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,06).
 

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

På årsstämman i maj 2020 utsågs Kasper Ljungkvist och Marcus Krüger till nya styrelseledamöter. Ola Brageborn utsågs till ny styrelseordförande.
 

VD-kommentar

Det andra kvartalet 2020 började mycket svagt, vilket kan härledas till samhällets åtgärder för att bekämpa spridningen av Covid-19. Försäljningen förbättrades dock successivt och juni var den klart bästa månaden i kvartalet. Summerat landade försäljningsminskningen på 20% jämfört med förra året.

Resultatet under kvartalet har, trots omsättningstappet, kunnat hållas på en acceptabel nivå. Snabba och resoluta åtgärder på kostnadssidan samt statliga stöd har gjort detta möjligt. De åtgärder vi vidtagit har inte äventyrat bolagets långsiktiga förutsättningar.

Förutsättningarna, under detta väldigt speciella kvartal, har påverkat våra affärsområden på olika sätt, där ALF-spelen är den klart lysande stjärnan. Generellt har andelen av vår försäljning till online-aktörer ökat.

Bruttomarginalen försämrades under kvartalet. Detta är en konsekvens av både lagerinkurans pga tappad omsättning samt valutamotvind.

Vår starka balansräkning är en tillgång oavsett marknadsläge. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:

 • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%

 • Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%

 • Soliditet på minst 40%

 • Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-40% av vinsten efter skatt

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wonderful Times Group AB

Prenumeration