Reports

Publicerat: 2020-10-30 08:00:00

Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group Delårsrapport Juli - September 2020

Juli – september 2020

 • Omsättningen uppgick till 22,2 MSEK (20,4).

 • EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,6).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 3,6 MSEK (-5,6).

 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (0,7).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,41 SEK (0,17).

Januari – september 2020

 • Omsättningen uppgick till 56,7 MSEK (59,3).

 • EBITDA uppgick till 5,6 MSEK (3,7).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 6,0 MSEK (-12,8).

 • Resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (1,0).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 SEK (0,23).

VD-kommentar

Det tredje kvartalet 2020 utvecklades på ett positivt sätt för Wonderful Times Group. Försäljningen ökade med 9 % jämfört med samma kvartal föregående år. Bakom försäljningsökningen ligger en stark tillväxt för framförallt Alf (bräd- spel).

EBITDA för kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (1,6 MSEK). Resultatförbättringen är en konsekvens av den högre om- sättningen, förbättrad produktmix samt lägre kostnader.

Resultatet före skatt uppgick till 1,8 MSEK (0,7 MSEK) och innehåller en goodwillnedskrivning på 1,0 MSEK (utöver de planenliga avskrivningarna på goodwill). Kvarvarande goodwill, vid kvartalets utgång, är nu nere på 3,2 MSEK.

Den personal som varit korttidspermitterad sedan i våras har under kvartalet successivt ökat sin arbetstid. Fr.o.m. den 1 oktober är alla anställda tillbaka i fullt arbete.

Våra affärsområden har utvecklats olika under detta turbulenta år, med Alf som den klart lysande stjärnan. Efterfrågan hos våra olika kundgrupper har också varierat betydligt. Generellt har andelen av vår försäljning till online-aktörer ökat, en trend vi sett under flera år.

Kassaflödet har varit starkt under året och vid utgången av Q3 uppgick den räntebärande nettokassan till 0,8 MSEK (Q3 2019 var räntebärande nettoskuld 10,2 MSEK).

Vår starka balansräkning är en tillgång oavsett marknadsläge. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:

 • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10 %
 • Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10 %

 • Soliditet på minst 40%

 • Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30 – 40 % av vinsten efter skatt

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wonderful Times Group AB

Prenumeration