Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-06 17:30:00

Amnode AB: Uppdatering avseende Amnodes finansiella ställning – risk att verksamheten inte kan finansieras i tre månader framöver

Amnode AB ("Amnode") har meddelat genom pressmeddelanden den 23 och 24 april 2020 att Amnodes finansiella ställning är svårbedömd och att det är osäkert om Amnode kommer att kunna finansiera sin verksamhet de kommande tolv månaderna. I synnerhet utvecklingen i Q3 och Q4 lyftes fram som svårbedömd, både avseende samhällets fortsatta stöd och kunders behov av Amnodes produktion. Idag, drygt sex månader senare, kvarstår denna osäkerhet i högsta grad trots en hel del positiv utveckling så är ökar nu osäkerheten igen i vår omvärld. Som tidigare meddelats har Amnode vidtagit, och fortsätter att vidta, åtgärder för att hantera effekterna av den rådande omvärldssituationen till följd av covid-19, som påverkat många av Amnodes kunder väsentligt och därmed även deras möjligheter att köpa de produkter som Amnode producerar.

Amnode har med framgång lyckats förhandla om priserna med många kunder och har även sett en ökad lönsamhet och att volymerna kraftig har ökat sedan sommaren, bolagets ställning kommer närmare att framgå av Amnodes delårsrapport som kommer att offentliggöras den 24 november 2020. Trots detta är det i dagsläget osäkert om bolaget har medel att finansiera sin verksamhet de kommande tre månaderna.Amnode återkommer med närmare information så snart sådan finns.

 

Lars Save, Styrelsens ordförande Amnode AB (publ) 

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 17.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Save, Styrelsens ordförande Amnode AB (publ)

Tel. 070 – 590 18 22 E-post: lars.save@saveit.se Hemsida: www.amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration