Reports

Publicerat: 2020-11-20 08:15:00

Amnode AB: Amnode AB: Delårsrapport Juli - September 2020 - Q3

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport Q1-Q3 2020. Delårsrapporten i sin helhet finner ni bifogad till detta meddelande.
 

Juli - september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK (14,6)  
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,0 MSEK (-3,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-4,3)
  • Resultat efter skatt blev -2,0 MSEK (-4,7)
  • Resultat per aktie blev -1,21 SEK (-8,34)

fordonsindustrins behov, vi fortsätter trots virus, att fokusera vår produktion på färre och mer specialis    t              VD:s  kommentar:

" Under tredje kvartalet har Covid-19 fortsatt påverka Amnode starkt vilket inneburit fortsatt låga avrop från våra kunder. Orderböckerna som sjönk med ca 25% under kvartal två, har börjat fyllas på igen efter sommaren och idag kör Amnode på mer eller mindre full kapacitet. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen i och med den andra vågen av Covid-19 som sveper över landet, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder. 

Under kvartalet har produktionspersonal och tjänstemän varit permitterade till viss del, efter semestern har arbetstiden sakta ökat till 100% och Amnode kör nu treskift sedan oktober. Vi har anpassat bemanningen ytterligare vilket inneburit att antalet anställda minskats med hjälp av automatisering. Tidigare permitteringar har använts till utbildning och ca 900 utbildningstimmar har genomförts under kvartalet för att effektivisera vårt arbete att optimera produktionsflöden, kvalitetsarbete och minska kapitalbindningen. Amnode är dessutom en av ca 10 underleverantörer som ingår i Produktionslyftet, ett utvecklingsprojekt som Tillväxtverket driver för att underlätta för underleverantörer att hantera effekterna av nedstängningar som Corona förde med sig under våren och sommaren.

Amnode har vidtaget samtliga åtgärder som vi förfogar över, permitterat, varslat, stängt ner, utbildat och börjat producera igen. Tack vara våra aktieägare och den emission vi genomförde mars-april tillsammans med samhällets olika stödåtgärder så har vi klarat ett halvår med pandemi. Men vår kassalikviditet har tagit mycket stryk och är nu stressad, vilket begränsar vårt handlingsutrymme nu när produktionen åter går för fullt.

Amnode kommunicerade i början av april och så sent som den 6 november den stora osäkerheten i vår framtida rörelsefinansiering de närmsta månaderna som en direkt följd av Corona viruset. Styrelsen jobbar alltjämt med att få fram en hållbar lösning till att kapitalisera upp bolaget och säkerställa både kortsiktig likviditet och långsiktig uthållighet. Vi är i dialog med vår bank, våra leverantörer och kunder för att säkra rörelsefinansieringen för den volymökning som vi känner av sedan efter semestern, men vi är medvetna om att den andra vågen Covid 19 mycket snabbt kan förändra verkligheten för oss, från en dag till en annan.
Vår kommunicerade plan fram emot 2022 ligger fast, ett fokuserat och lönsamt mindre verkstadsföretag med fokus på den globala tunga fordonsindustrins behov, vi fortsätter trots virus, att fokusera vår produktion på färre och mer specialiserade tjänster, ser över både avyttringar/nerläggningar och produktkompletteringar med en fortsatt ökad automatisering. Om styrelsen beslutar att justera den kommunicerade strategin och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Amnode.

Vi känner fortfarande att vi har kunderna med oss men för att bli en överlevare efter det stålbad som hela verkstadsindustrin just nu tvingas genomlida så behöver likviditeten säkras inom kort, vilket är vår viktigast uppgift just nu"

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration