Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-30 15:25:41

IDL Biotech AB: RÄTTELSE: Ledamöterna i valberedningen för IDL Biotech är utsedda

I enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 27 maj 2020 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt tre största aktieägare har erbjudits att vardera utse varsin representant att ingå i valberedningen.

Enligt aktiebok daterad den 30 september 2020 är bolagets tre största aktieägare Labex Förvaltnings AB, Adma Förvaltnings AB samt AB Grenspecialisten. Ägarna har utsett Max Pihlqvist, Christian Lindgren samt Emil Hjalmarsson att företräda respektive part.

Valberedningen har konstituerat sig och Max Pihlqvist valdes till valberedningens ordförande.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till;

- val av ordförande på stämman

- val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse

- arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse

- val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till Max.Pihlqvist@labex.com senast den 15 mars 2021.

I kallelsen till årsstämman, som publiceras i PoIT samt SvD, kommer valberedningens förslag att publiceras tillsammans med övriga ärenden som ska behandlas på stämman.

Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 26 maj 2021 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

I tidigare publicerad version av detta pressmeddelande angavs att denna information är sådan information som IDL Biotech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Så är inte fallet.

Gunnar Wahlberg, VD

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration