Reports

Publicerat: 2021-02-26 16:30:00

Amnode AB: Bokslutskommuniké 2020

Oktober - december 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 18,3 MSEK (14,7)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till – 0,5 MSEK (-5,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-6,7)
  • Resultat efter skatt blev -1,4 MSEK (-7,1)
  • Resultat per aktie blev -0,82 SEK (-12,52)

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 6 november informerade Amnode marknaden angående sin finansiella ställning och att risk föreligger att verksamheten inte kan finansieras i tre månader framöver.
  • Leverantörsskulder om ca 2,9 MSEK har omförhandlats till långfristiga lån som förfaller inom 13 - 18 månader.
  • Överenskommelse om förbättrade betalningsvillkor samt höjda priser har slutits under kvartalet vilket kommer att förbättra koncernens likviditetssituation.

VD:s kommentar:

" Under fjärde kvartalet har situationen för Amnode kraftigt förändrats.  Vi ser idag ett kraftigt ökad efterfrågan av våra produkter, men inser också risker av en expansion direkt efter ett så utmanande år som 2020 då förutsättningarna i Europa mycket fort kan ändras.

Omsättning och resultat under fjärde kvartalet har förbättrats, sedan några månader är vi uppe i fulla treskift, våra orderböcker är väl fyllda och vi arbetar för att öka vår kapacitet för att kunna följa kunderna i deras efterfrågeökningar, men med det följer nya utmaningar. Utöver dessa positiva tecken lever vi fortfarande med pandemin som påverkar alla våra aktiviteter.

Under 2020 var fokus att klara den speciella situationen med pandemin, dels att säkra produktionen men framför allt skydda vår personal. Vi har varit tursamma och hittills hållit smittan borta från våra produktionsenheter, men en tredje våg kommer att kräva en intensifiering av detta arbete. Parallellt med detta arbete måste vi utveckla våra verksamheter, avveckla några produktion segment och samtidigt expandera andra segment.

Genom ett antal åtgärder ser vi en förbättring men läget är förfarande ansträngt. Vår kassalikviditet har tagit mycket stryk och är fortsatt svag. Styrelsen jobbar alltjämt med att få fram en hållbar lösning till att kapitalisera upp bolaget och säkerställa både kortsiktig likviditet och långsiktig uthållighet. Vi är i fortsatt dialog med våra kunder, leverantörer och vår bank för att säkra rörelsefinansieringen för den volymökning som förväntas. Vi är medvetna om att en tredje vågen av pandemin eller omvärldsfaktorer mycket snabbt kan förändra verkligheten för oss. Vi ser en krona som stärkts över tid  och påverkar våra marginaler negativt samtidigt som  snabba förändringar av pris och ledtid för råmaterialet påverkar lönsamheten.

Kundernas efterfrågeökning kräver investeringar i både maskiner och personal. Under senaste månaderna har vi investerat i en mindre maskin och vi hoppas ha resurser att ytterligare tillföra en maskin inom den närmaste månaden. Vi planerar också att öka kapaciteten genom att investera i maskiner vi redan äger men som ej är i drift i dagsläget.

All kortidspermittering av produktionspersonal och tjänstemän avslutats under senare halvan av året. Vi har också börjat rekrytera personal i båda produktionsenheterna. Det omfattande utbildningspaket som startade under korttidspermitteringar fortsätter även under detta år, dock i en anpassad omfattning till dagen planerade expansion.

De närmsta månaderna kommer att visa om vi lyckas vända verksamheten till lönsamhet men utgångsläget har inte varit så gynnsamt på länge vad gäller efterfrågan men samtidigt kräver det att vi lyckas säkerställa vår finansiella ställning.

Jag vill som slutord än en gång tacka vara våra aktieägare som ställde upp i den emission vi genomförde våren 2020 och som tillsammans med samhällets olika stödåtgärder gjort att vi klarat ett mycket speciellt år."

Sam Olofqvist, VD och koncernchef


Denna information är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 16:30 CET.

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration