Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-09 07:58:57

Hybricon Bus System AB: Kallelse till årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ)

Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556936-2196, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2021 kl. 13.00. Med anledning av Covid-19 kommer stämman att hållas elektroniskt genom Microsoft Teams.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska iaktta följande:

  • Senast den 3 maj 2021 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 3 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
  • Senast den 5 maj 2021 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon Bus System AB, Strömvägen 4, 901 32 Umeå, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Elektroniskt deltagande och förhandsröstning

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, genom Microsoft Teams i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer att finnas tillgänglig senast den 7 maj 2021 för de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 maj 2021.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.hybricon.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Deltagande och anmälan" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägarna kan därmed i enlighet med ovan delta vid årsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling eller genom förhandsröstning.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt en fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

10 Val av styrelse och val av revisor

11. Val av valberedning

12. Bolagsordning

13. Minskning av aktiekapitalet

14. Bemyndigande

15. Avslutning

Angående punkt 1

Martin Rogersson eller, vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar, föreslås väljas till stämmoordförande.

Angående punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt digital närvarande aktieägare, ombud och biträden samt kontrollerats av justeringspersonerna.

Angående punkt 3

Till person att justera stämmoprotokollet föreslås Johan Suup eller, vid hans förhinder, den eller de som valberedningen istället anvisar.

Angående punkt 8

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Angående punk 9

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om 50.000 kr till var och en styrelseledamot samt för styrelseordförande 100.000 kr. Arvode till revisor enligt löpande arvode. Arvodet föreslås betalas ut två gånger per år, i december och maj.

Angående punk 10

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelsens ordförande tillika styrelseledamot Martin Rogersson och av styrelseledamoten Leif Herlitz samt till nya styrelseledamöter välja Elisabeth Lindström-Dupuy och Per-Eric Bjurenborg. Valberedningen föreslår även omval av bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Elisabeth Lindström Dupuy, född 1964.

Styrelseledamot i svenska Handelskammaren, Kina och Beijing Chapter styrelseordförande sedan 2019.

Arbetar sedan 1995 för Sandvik, större delen för Sandvik Coromant, med både tillverkning och försäljning av metallbearbetande verktyg. Genom Sandvik har Elisabeth Lindström Dupuy fått en bred och gedigen erfarenhet av verkstadsindustrin och dess olika behov i både Europa och Kina (9 år). Strategiarbete, verksamhetsutveckling, produktivitetsförbättringar och förändringsarbete har varit viktiga delar av sina uppdrag, både som chef för produktionsenheter i Frankrike, Tyskland och Kina, men även som chef inom säljorganisationen. I sitt nuvarande jobb som chef för säljorganisationen i norra Asien, har affärsutveckling och förändringsarbete mot digitalisering varit i fokus, samt m/a uppdrag, där Elisabeth Lindström Dupuy roll är den relationsbyggande. Genom arbetet i handelskammaren har hon fått en god insikt i hur svenska och andra internationella företag har kunnat etablera sig och växa i Kina. Elisabeth Lindström Dupuy utgår från Beijing och talar kinesiska.

Per-Eric Bjurenborg, född 1962

Per-Eric har lång erfarenhet av att arbetat som vd och företagsledare för flera bolag inom kollektivtrafik och renhållning/återvinning. Per-Eric har vidare en bred och gedigen erfarenhet som bland annat omfattar tjänster som produktionsdirektör, tekniskdirektör och säljchef. Per-Eric har tidigare sålt bussar för både europeiska och kinesiska tillverkare. Han har dessutom omfattande erfarenhet av att köpa bussar och driva underhåll i egen regi. Mot denna bakgrund har Per-Eric skaffat sig en stor erfarenhet inom vd-styrelse- och ägarfrågor, generellt chefskap, operativt ledarskap, strategiutveckling, säljutveckling och förvärv/avyttring av bolag

Angående punkt 11

Aktieägaren Johan Suup föreslår att stämman väljer till valberedning samt ersättningskommitté Fredrik Jonsson, tillika sammankallande, och Josef Ramslöv.

Angående punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan.

Nuvarande lydelse §3
Bolaget ska bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av system för eldrivna kollektivtransportsystem med elbussar medtillhörande infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.


Ny lydelse § 3
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av fordon med tillhörande infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet företrädesvis i form av service och konsulttjänster inom fordonsteknik.
Nuvarande lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst 14 901 000 kronor och högst 59 604 000 kronor.
Ny lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 967 000 kronor och högst 19 868 000 kronor.
 
Nuvarande lydelse § 9
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val till styrelsen och av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Ny lydelse § 9
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och av revisor.
11. Val av valberedning.
12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Angående punkt 13

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 9 934 476,09 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier. Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Angående punkt 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Övrigt

Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse är 4 967 238.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Strömvägen 4, 901 32 Umeå senast tre veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att: VD Mårten Fuchs, Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Umeå i april 2021
Hybricon Bus System AB (publ)
StyrelsenStyrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverk

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs, Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
 

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration