Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-12 18:00:00

Spotlight: JS Security Technologies Group AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

JS Security Technologies Group AB ("Bolaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget är ett svenskt cybersäkerhetsbolag som bildades hösten 2019 med affärsidén om att bli nästa generations säkerhetsföretag inom datalagring.

Bolagets huvudsakliga produkt, Delta/NET, är ett högteknologiskt och decentraliserat lagringsnätverk baserat på blockkedjeteknologi som skapar ett privat lagringsnätverk där endast ägaren av data, datamottagaren eller relevant person med rätt behörighet har tillgång till den lagrade data.

Styrkan i Delta/Net är att det är ett decentraliserat lagringssystem vilket gör det markant mindre sårbart då filer, data och information inte lagras på samma plats. Bolaget har baserat systemet på blockkedjeteknologi vilket gör att det finns en komplett och distribuerad lista med alla "digitala transaktioner" som skett i kedjan.

Det som skiljer Delta/Net från befintliga lösningar på marknaden är hur Delta/Net hanterar respektive datafil. I Delta/Net delas respektive fil upp i flertalet" mindre delar" som distribueras i den decentraliserade lagringsmiljön och sedan krypteras. Slutanvändaren märker inte av denna fördelning men det ger ytterligare lager av säkerhet då en obehörig behöver tillgång till alla "delarna av filen" samtidigt för att ha en chans att kunna läsa filen, plus att krypteringen behöver kringgås. Blockkedjan känner direkt av om en "del av en fil" ändras och verifierar transaktionen mot den kritiska massan och kan inte transaktionen verifieras, återställer nätverket automatiskt "delen av filen". Det är endast användaren med rätt krypteringsnyckeln som har möjlighet att göra ändringar i en fil.

" Behovet att kunna lagra filer, information och data på ett säkert och lätt administrerat sätt har alltid funnits, men i samband med att företag har decentraliserat sin arbetskraft, kommer det ställas högre krav på befintliga lagrings- och delningslösningar.

Delta/NET är ett decentraliserat lagringssystem vilket gör det mindre sårbart då filer, data och information inte lagras på samma plats. Vi har baserat systemet på blockkedjeteknologi vilket gör att det finns en komplett och distribuerad lista med alla "digitala transaktioner" som skett i kedjan. Vi ser blockkedjan som framtiden inom decentraliserad lagring!"

  • Hampus Nyström (VD) JS Security Technologies Group AB

Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidareutvecklingen av Bolagets datalagringslösning Delta/NET, likviden skall även finansiera Bolagets säljresurser och marknadsföringsorganisation i syfte att generera fler kunder samt skall likviden lösa befintliga skulder.

Erbjudandet

Total emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget totalt cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Genom initial emission av aktier tillförs Bolaget cirka 7,0 MSEK efter emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget ytterligare cirka 11,3 MSEK efter emissionskostnader (vilka beräknas till 100 TSEK). Emissionsvolymen uppgår till 1 333 334 units, motsvarande ett belopp om cirka 8 MSEK. Erbjudandet innefattar även ett teckningsåtagande om 885 631 units, motsvarande cirka 5,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 66 procent av Erbjudandet.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen är 6,00 SEK per unit, vilket motsvarar 6,00 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 800 units. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 19 april 2021 till och med den 30 april 2021.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 8,50 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 2 maj 2022 till och med den 13 maj 2022.

JS Security Technologies Group AB:s värdering uppgår till cirka 30 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

JS Security Technologies Group AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 12 maj 2021.

 

Information om aktien

Kortnamn: JSSEC

ISIN: SE0014829495

Första dag för handel: 12 maj 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 70 589 80 07

listing@spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Prenumeration