Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-12 21:30:40

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Information inför publicering av årsredovisning

Inför publicering av årsredovisningen har styrelsen beslutat om koncernintern justering av bokslutsdispositioner rörande moderbolaget vilket således skiljer sig från bokslutskommunikén. Justeringen för moderbolaget består företrädesvis av koncernbidrag och koncerninterna tillskott och medför ingen ändring i resultat efter finansnetto, men medför en förändring av redovisat resultat i moderbolaget före och efter skatt samt resultat per aktie. Justeringen medför också förändringar i koncerninterna skulder, fordringar och moderbolagets redovisade anskaffningsvärde för koncernbolag.

Justeringarna påverkar inte koncernens resultat och ställning vilket alltjämt är lika redovisat i bokslutskommunikén.

 

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Prenumeration