Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-23 08:00:00

Wonderful Times Group AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) tisdagen den 25 maj 2021

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021 kl. 13.00 i Perido ABs lokaler, Katarinavägen 15, Stockholm.

Anmälan och rätt att deltaga på årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 17 maj 2021 och måste anmäla sig senast måndagen den 17 maj 2021 till Bolaget på adress Wonderful Times Group AB, Järnvägsgatan 18, 561 34 Huskvarna, eller via e-post till sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se. Vid anmälan ska namn, personnummer alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden (maximalt 2).

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wonderfultimes.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före måndagen den 17 maj 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 
 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning och,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 3. Val av styrelse samt revisor
 4. Beslut om principer för utseende av valberedning
 5. Avslutande av stämman
 

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2021 har utgjorts av Ola Brageborn, Kasper Ljungkvist, Patrik Tillman, Magnus Unger samt Lars-Åke Adolfsson.

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Ola Brageborn.

 

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdagar (punkt 7b)

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,70 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara den 27 maj 2021 och att resterande resultat skall balanseras i ny räkning.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor (punkterna 810)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode fram till nästa årsstämma ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Ola Brageborn, Catherine Ehrensvärd, Kasper Ljungkvist och Marcus Krüger. Valberedningen föreslår vidare val av Ola Brageborn som styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår val av det auktoriserade revisionsbolaget BDO AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har BDO AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Anna Grimäng Carlman.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att valberedning inför nästkommande årsstämma ska utses enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i Bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

_____________

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt punkt 6 ovan finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast tre veckor före årsstämman och övriga handlingar finns tillgängliga senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

_____________

Stockholm i april 2021

Wonderful Times Group AB (publ)

Styrelsen

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wonderful Times Group AB

Prenumeration