Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-28 22:32:53

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

Double Bond Pharmaceutical Int AB (”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum inför förestående företrädesemission, vars teckningstid inleds den 30 april 2021.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Double Bonds (www.doublebp.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Nyemissionen omfattar högst 8 121 927 units och kan tillföra Bolaget högst cirka 11,6 miljoner kronor innan kostnader relaterade till emissionen. Bolaget kan tillföras ytterligare emissionslikvid vid utnyttjandet av teckningsoptionerna. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO2B 2021/2022. Detta innebär att högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie. Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.

  • Pris per unit
1,43 SEK
  • Maximalt antal aktier i Erbjudandet
högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner av serie TO2B
  • Avstämningsdag
28 april 2021
  • Teckningsperiod
30 april – 14 maj 2021
  • Handel med teckningsrätter
30 april – 10 maj 2021
  • Handel med betalda tecknade units
fr.o.m. den 30 april 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfall
19 maj 2021
  • Handelsplats
Spotlight

           

Om Double Bond Pharmaceutical AB (DBP): DBP är ett svenskt läkemedelsföretag som grundades 2014 med syfte att utveckla och kommersialisera innovativa produkter och metoder för behandling av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar och andra sjukdomar. Företaget är specialiserad på hjärncancer, levercancer och lunginflammation. Deras huvudprodukt är SI-053 (Temodex), en lokalt verkande form av temozolomid (TMZ) som ska användas i kombination med nuvarande SoC för behandling av glioblastom.

_________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB

Prenumeration