Reports

Publicerat: 2021-04-30 09:06:25

FX International AB: Rättelse av tidigare pressmeddelande "FX International AB (publ) delårsrapport för Q3 2021" avseende MAR-etikett

 

Pressmeddelandet med rubriken ” FX International AB (publ) delårsrapport för Q3 2021” publicerades 2021-04-30 och innehöll en felaktig hänvisning till ”MAR” (EU:s marknadsmissbruksförordning). Informationen i pressmeddelandet är av regulatorisk karraktär, men inte av av MAR-karraktär. Pressmeddelandet i sin helhet återfinns nedan utan MAR hänvisning.
 

 

Sammanfattning av delårsrapport

      jan - mars 2021

  • Rörelseresultat: -1 592 KSEK (-890 KSEK)
  • Finansiella intäkter och kostnader: 0 KSEK (205 KSEK)
  • Resultat före skatt: -1 592 KSEK (-685 KSEK)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,05 SEK (-0,02 SEK

 

Kommande rapportering

  • Halvårsrapport (januari - juni)              27:e augusti 2021

  • Delårsrapport (juli - september            29:e oktober 2021

  • Bokslutskommuniké (2020/2021)        28:e februari 2022
 

VD har ordet

Verksamhet

Styrelsen och jag har fortsatt under detta delåret ägnat vår tid åt fortsatt genomlysning av FXI:s verksamhet med syftet att skapa en övergripande förståelse av vår verksamhet samt utarbeta nya vägar för hur vi skall tillföra FXI de utestående komponenter som utvecklar och skapar goda förutsättningar för FXI att verka som internationell aktör inom finanssektorn. Under denna tid har vi lagt grunden för FXI:s fortsatta kortsiktiga verksamhet och målbild. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att reserestriktioner lättar framöver och att vi fram emot hösten kan resa och träffa samarbetspartners, kunder och potentiella nya kunder, och presentera FXI och dess produktutbud. Vårt kortsiktiga mål är att utveckla våra egna produkter samt att bredda vårt utbud med andra alternativa produkter och erbjuda investerare intressanta alternativa investeringar. Vi har fortsatt fokus på att etablera nya samarbeten med andra aktörer inom finanssektorn, både nationellt och internationellt. Vår förhoppning är att vi genom dessa nätverk och samarbeten skall ges möjlighet att etablera vår närvaro än bredare.

Genova FX

Genova FX har efter den initiala uppstartsfasen visat positiva handelsresultat. De positiva resultaten är en stark indikation på att Bolagets affärsidé, med algoritm driven FX-handel, fungerar. Utvecklingen av Genova FX är ett steg i satsningen mot att produktifiera och kommersialisera Genova FX. Bolaget avsikt är att genom Genova FX erbjuda valutahandel med handelsstrategier som är helt styrda av artificiell intelligens (AI). 

Finansiellt resultat

Under den gångna perioden har FXI fortsatt med utsatt målsättning om en stram kontroll av kostnaderna och minimering av tidigare styrelse och lednings okontrollerade driftskostnader. FXI har även under perioden gjort en omklassificering av sina valutakonton.

Under perioden har vi valt att ändra redovisningsprincip för handelskontot Valor Managed Account. Omvärderingen resulterar i en nedskrivning av kontot med 1,2 MSEK, vilket har stor påverkan på FXI:s resultat. 

Glädjande är att vår egenutvecklade algoritm, Genova FX, presterar och visar ett positivt resultat och även FXI:s investering i Valor Global FX Fund visade en uppgång under perioden och presenterade ett positivt resultat på ca 2 %. 

Bolagets negativa resultat beror på nedskrivningen av Valor Managed Account.

Tack för detta delår!

Sofie Danielsson, 

VD, FX International AB (publ) Sofie Danielsson

CEO
+46 (0) 708 901097
sofie.danielsson@fxi.se


 

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsalternativ för professionella investerare.

Handeln sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™, samt den genom Valor kontrollerade fonden Valor Global FX. Handelsplattformen Genova FX baseras på statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB

Prenumeration