Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-04 08:40:00

Miris Holding AB: Årsredovisning 2020 Miris Holding AB

Miris i Världen

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av individuell nutrition för prematura barn.

Miris säljer sina produkter i mer än 52 länder och finns representerade på alla kontinenter. Bolagets kontor och kalibreringslaboratorium ligger i Uppsala och tillverkningen av analysinstrumenten sker i Sverige. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.
 

VD har ordet

Välkomna till 2020 års årsredovisning. Vilken resa 2020 har varit! Året har präglats av helt nya typer av utmaningar och Miris har, som de flesta andra, fått anpassa verksamheten till ständigt ändrade riktlinjer och förutsättningar samt de finansiella konsekvenser detta har medfört. Med det sagt har bolaget klarat av en nästan omöjlig situation på ett mycket positivt sätt och vad vi har åstadkommit är vi mycket stolta över.

Nettoomsättningen för perioden januari till december 2020 uppgick till 10 788 tkr (11 753 tkr). Av den ca 1 mkr i minskad försäljning jämfört med 2019, kan ca. 300 tkr (31%) tillskrivas valutaeffekt. Resultatet efter skatt för samma period uppgick till -13 449 tkr (-22 565 tkr). Det förbättrade resultatet beror till största delen på minskade konsultkostnader under april - augusti till följd av olika besparingar pga den pågående pandemin. 2019 inkluderar även en engångskostnad i form av lansering av Miris HMA™ i USA. Den lägre försäljningen beror på utbrottet av Covid-19 och de konsekvenser detta har haft på sjukvården världen över.

Några höjdpunkter för 2020:

  • I strävan efter att nå så många regioner som möjligt med direktförsäljning och endast använda distributörer där det är nödvändigt, har vi nått en mycket bra balans: Under 2020 utgjorde 76% av omsättningen direktförsäljning till slutkund. Detta till skillnad från 2017 när arbetet att ändra försäljningstaktik påbörjades, då enbart 30% av försäljningen var direktförsäljning och 70% av försäljningen gick via distributörer. Ökningen av direktförsäljning ger utöver bättre lönsamhet även en bredare insikt om våra kunder och vår marknad. Vi har genom denna strategi tydligt ökat Miris värde som experter inom analys av bröstmjölk i neonatalvård.

  • Miris Studio™ som etablerades i 2019 har visat sig vara en mycket värdefull investering. Miris har under året kunnat genomföra seminarier, demonstrationer, support och inte minst installationer till en global marknad direkt från Uppsala. Detta har varit en mycket viktig del i den försäljning som har åstadkommits i 2020.
  • Studie visar fördelarna med individuell nutrition: en klinisk studie har publicerats där effekten av individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn återigen påvisats. Publikationen är av stor vikt för den marknad Miris bygger då den inkluderar mer än 100 barn och är ett mycket viktigt tillskott som evidens för metodens kliniska signifikans.
  • Totalt finns nu 50 Miris HMA™ intrument finns nu installerade i USA varav 36 är placerade på avdelningar för neonatal intensivvård samt mjölkbanker. Miris täcker nu drygt 4% av den kliniska marknaden i USA som är den snabbast växande marknaden för Miris.
  • Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökade med 15% jämfört med 2019. Ökningen tyder på att de kunder vi etablerat under 2019 är igång och använder sina instrument.
  • Trots omständigheterna 2020 har det varit glädjande att se hur en hårt pressad sjukvård fortsatt att prioritera bröstmjölksanalys för sina minsta patienter. Våra nya kunder har velat komma igång så fort som möjligt och instrumenten har snabbt kommit i kliniskt bruk. För varje ny klinisk kund som etableras kommer vi närmare och närmare vårt mål att etablera individuell berikning med Miris HMA™ som en standard i vården av prematura barn.

Genom 2020 har orderingången varierat mycket, men vi ser inte någon indikation på att detta innebär att bolaget förlorar några ordrar. Den nuvarande begränsningen av resurser på grund av pandemin ger en fördröjning i nyinvesteringar hos många sjukhus. Vi förväntar oss att detta ändras under 2021 i takt med att sjukvården kan återgå till en mer normal vardag.

Pandemin har satt verksamheten på prov. Den ökade försäljningen vi hade förväntat och förberett oss för under 2020 har uteblivit på grund av Covid-19-pandemin. Även om detta till viss del har ändrat de finansiella förutsättningarna för bolaget är vi oerhört stolta över att ha tagit oss igenom 2020 med oförminskat tempo och har aktivt fortsatt arbeta med att säkerställa att marknaden har tillgång till vår utrustning.

För 2021 kvarstår fortsatt en osäkerhet relaterad till pandemin. Vi analyserar och utvecklar kontinuerligt vår försäljningsprocess och våra digitala verktyg. Detta för att säkerställa att vi når ut till marknaden så effektivt som möjligt under de ständigt ändrade förutsättningarna. Vårt arbete med att utbilda marknaden i fördelarna med individuell berikning för prematura barn pågår med oförminskad kraft. När tillfället tillåter står vi åter redo att åka ut och träffa båda existerande och potentiella kunder.

Vi ser även fram emot att genomföra den utvidgade strategin för de kommande åren som vi har arbetat fram under hösten 2020. Detta innebär att vi parallellt med det pågående arbetet att etablera och bygga marknaden kommer att utveckla nästa generations analysinstrument, etablera ny affärsmodell samt introducera ett beräkningsverktyg. Finansieringen av dessa projekt kommer ske genom den pågående företrädesemissionen om 33,4 mkr.

Stort tack till alla aktieägare för fortsatt tålamod och stöd i vårt arbete för att nå våra mål. Tillsammans hjälper vi varje dag hundratals neonatalvårdsavdelningar världen över att förbättra förutsättningarna för prematura barn.

Camilla Myhre Sandberg, VD


 

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Miris Holding AB

Prenumeration