Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-11 14:08:34

Hybricon Bus System AB: Kommuniké från Årsstämma i Hybricon

Den 11 maj hölls digital årsstämma med möjlighet till poströstning i Hybricon Bus System AB (publ). Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.
Stämman beslutade att omvälja Martin Rogersson och Leif Herlitz till styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Elisabeth Lindström-Dupuy och Per-Eric Bjurenborg. Martin Rogersson omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Grant Thornton Sweden AB till revisor.

Stämman beslutade gällande arvode om 50 000 kr till var och en av ledamöterna samt för ordförande 100 000 kr. Arvodet skall betalas ut två gånger per år, i december och maj. Arvode till revisor beslutades ske per löpande räkning.

Valberedning
Stämman beslutade att välja Fredrik Jonsson och Josef Ramslöv, tillika sammankallande, till valberedning och ersättningskommitté.

Bolagsordning
Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan.

Nuvarande lydelse § 3Bolaget ska bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av system för eldrivna kollektivtransportsystem med elbussar medtillhörande infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet. Ny lydelse § 3Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av fordon med tillhörande infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet företrädesvis i form av service och konsulttjänster inom fordonsteknik.
Nuvarande lydelse § 4Aktiekapitalet ska vara lägst 14 901 000 kronor och högst 59 604 000 kronor. Ny lydelse § 4Aktiekapitalet ska vara lägst 4 967 000 kronor och högst 19 868 000 kronor.
Nuvarande lydelse § 9På årsstämman ska följande ärenden behandlas.1. Val av ordförande.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Val av en eller två justeringsmän.4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.5. Godkännande av dagordning.6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.7. Beslut om följande.a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.10. Val till styrelsen och av revisor.11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Ny lydelse § 9På årsstämman ska följande ärenden behandlas.1. Val av ordförande.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Val av en eller två justeringsmän.4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.5. Godkännande av dagordning.6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.7. Beslut om följande.a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.10. Val av styrelse, styrelseordförande och av revisor.11. Val av valberedning.12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att aktiekapitalet ska minskas med 9 934 476,09 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Stämman belutade att ge styrelsen eller den styrelsen utser att bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering hos Bolagsverket.

 

Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Fuchs 
Verkställande direktör, 072–733 22 09, marten.fuchs@hybricon.se
Martin Rogersson 
Styrelsens ordförande, 070 524 68 32, martin.rogersson@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration