Reports

Publicerat: 2021-05-21 18:00:00

Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group AB Delårsrapport Januari – Mars 2021

Januari – mars 2021

  • Omsättningen uppgick till 22,1 MSEK (18,7).

  • EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (0,9).

  • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -2,7 MSEK (2,6).

  • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (0,1).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,03).

VD-kommentar

Under det första kvartalet 2021 ökade vår försäljning med 18% jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten är spridd över flera affärsområden och har möjliggjorts av målmedvetna säljinsatser, nya produkter samt en god marknad. Utmaningar vad gäller varuförsörjningen syns mot slutet av kvartalet. Det är dock för tidigt att säga vilka konsekvenser det får på bolagets omsättning i det korta perspektivet.

EBITDA för kvartalet ökade till 1,9 MSEK (0,9 MSEK). Resultatförbättringen är en effekt av den högre omsättningen. Bruttomarginalen minskade något. I det korta perspektivet ser vi ökade kostnader för frakt och insatsvaror.

Resultatet före skatt ökade till 1,5 MSEK (0,1 MSEK) och resultat per aktie ökade till 0,34 (0,03). Avskrivningarna har minskat i takt med goodwillen. Finansnettot förbättras tack vare den förbättrade finansiella ställningen. Förändringen i kassaflöde förklaras av omsättningstillväxt och sortimentsuteckling.

Fokus framåt ligger på tillväxt och vi ser stora möjligheter att utveckla våra befintliga varumärken samtidigt som vi tror oss kunna lansera nya spännande varumärken som kan bidra till vår tillväxt. Satsningar på IT-system, digitalisering och organisation görs för närvarande. Detta för att bygga en bra grund för framtida tillväxt.

Vår goda finansiella ställning skapar trygghet och möjliggör för vår planerade expansion. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:

  • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%

  • Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%

  • Soliditet på minst 40%

  • Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-40% av vinsten efter skatt

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wonderful Times Group AB

Prenumeration