Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-25 17:00:00

Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group: Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2021

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut:

 

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat disponeras så att utdelning lämnas med 0,7 SEK per aktie, totalt 3 082 tkr. Resterande 42 490 tkr överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Catherine Ehrensvärd, Ola Brageborn, Kasper Ljungkvist och Marcus Krüger. Till styrelsens ordförande utsågs Ola Brageborn.

Till ordinarie revisorer valdes det auktoriserade revisionsbolaget BDO AB med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Anna Grimäng Carlman.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Sammansättning av valberedning inför årsstämman 2022

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

 

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:

Ola Brageborn, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB
Mobil: 070 – 209 48 01

E-post: ola.brageborn@armatus.se

www.wonderfultimes.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wonderful Times Group AB

Prenumeration