Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-26 18:56:35

Recyctec Holding AB: Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB (publ) har den 26:e maj 2021 hållit årsstämma. Årsstämman hölls i bolagets lokaler i Momarken, Jönköping. Årsstämman beslutade samtliga beslut i enlighet med i kallelsen framlagda förslag. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 1. Styrelsens ordförande Ketil Thorsen förklarade bolagstämman öppnad och Andreas Cederborg valdes till stämmans Ordförande. 

 1. Upprop genomfördes och röstlängd kontrollerades och justerades av närvarande aktieägare

 1. Den föreslagna dagordningen godkändes.

 1. Ketil Thorsen och Robert Wahren valdes till justeringsmän

 1. Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

 1. Verkställande direktör Andreas Cederborg höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, samt en uppdatering fram till dags dato.

 1. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

 1. Stämman beslutade;

  1. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen for räkenskapsåret 2020;

  2. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i löpandet rakning balansera förlusten om – 12 504 528 kronor i ny räkning; samt
  3. att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.
 1. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex [6] styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

 1. Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill årsstämman 2020 ska utgå med tvåhundratusen kronor [200 000] kronor till styrelsens ordförande samt åttiotusen kronor [80 000] kronor till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter, samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna ska kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras.

  Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 1. Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Ketil Thorsen, Lars Erik Hilsen och Alexander Lersbryggen och Ragnhild Skjævestad, samt att utöka styrelsen med Sören Eriksson och Joel Westerström. Robert Wahren har sedan tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval. 

 1. Stämman beslutade att välja BDO till Bolagets huvudrevisor, för tillträde efter avslutad årsstämma.

 1. Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade stämman avslutad.

Andreas Cederborg, Verkställande Direktör
andreas.cederborg@recyctec.se

+46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration