Reports

Publicerat: 2021-05-28 08:00:00

Amnode AB: Delårsrapport januari – mars 2021

?????Januari-mars 

  • Nettoomsättningen uppgick till 18,4 MSEK (16,0)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,4 MSEK (0,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-0,3)
  • Resultat efter skatt blev 0,4 MSEK (-0,7)
  • Resultat per aktie blev 0,21 SEK (-2,31).
  • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 27,2 % (33,3)
  • Eget kapital per aktie uppgår till SEK 8,63 (63,85).

Väsentliga händelser under perioden

  • Amnodes störste ägare har ställt ut ett lånelöfte om 1 Msek som kan avropas efter behov. Ingen del av lånelöftet är utnyttjat vid rapportens avgivand                 

Händelser efter balansdagen

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

VD har ordet
Omsättning under första kvartalet 18,4 Msek var i stort sett oförändrad jämfört med föregående kvartal (Q4 2020) men däremot har rörelseresultatet förbättrats med 1,6 Msek mot föregående kvartal. Men trots återhämtningen så är inte volymerna i nivå med Q1 2019 då omsättningen uppgick till 21,4 Msek. Även detta kvartal ser vi en fortsatt ökad efterfrågan av våra produkter, men utmaningen är framför allt att förse produktionen med råmaterial samt att öka kapaciteten i takt med den ökade orderstocken.

Vår kassalikviditet har tagit mycket stryk under de senaste 12 månaderna och är fortsatt svag. Styrelsen jobbar alltjämt med att stärka koncernens finansiella ställning för att säkerställa både kortsiktig likviditet och långsiktig uthållighet. Vi är i fortsatt dialog med våra kunder, leverantörer och vår bank för att säkra den rörelsekapitalfinansiering som den förväntade volymökningen kräver.

Vi är medvetna om att den fortsatta osäkerheten vi ser i Europa och andra omvärldsfaktorer mycket snabbt kan förändra verkligheten för oss därför ser vi risker i att expandera direkt efter ett så utmanande år som 2020. Förutom dessa osäkerheter och risker ser vi en krona som stärkts över tid och påverkar våra marginaler negativt samtidigt som snabba förändringar av pris och ledtid för råmaterialet påverkar lönsamheten.

Under 2020 var fokus att klara den speciella situationen som pandemin medförde, dels att säkra produktionen men framför allt skydda vår personal. Vi har varit tursamma och hittills hållit smittan borta från våra produktionsenheter. Under kvartalet har vi rekryterat ett antal personer i båda våra produktionsenheter och vi bedömer att dessa skall utgöra ett viktigt tillskott till våra enheter under hösten.

Det omfattande utbildningspaket som startades under tiden för korttidspermitteringar 2020, fortsätter även under detta år, dock i en anpassad omfattning till dagens planerade expansion. Vi uppskattar den hjälp vi får från Tillväxtverket (Produktionslyftet) i detta arbete.

Kundernas efterfrågeökning kräver investeringar i både maskiner och personal. Under 2021 planerar vi att investera i en mindre maskin och vi hoppas ha resurser att tillföra ytterligare en maskin under hösten. Utöver dessa investeringar avser vi att öka kapaciteten genom att driftsätta ett par maskiner som varit avställda under en period.

2021 är ett viktigt år för oss i arbetet att skapa en företagsgrupp som med organisk tillväxt och mindre tilläggsinvesteringar  kan säkra sin framtid. Mycket arbete kvarstår för att nå dit och vi kan fortsatt se stora risker i på vägen, men samtidigt börjar vi känna en lätt medvind

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration