Reports

Publicerat: 2021-06-24 09:43:35

Phase Holographic Imaging PHI AB: Bokslutskommuniké 2020/21

FEBRUARI 2021 – APRIL 2021

Nettoomsättning 1 910 (557) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5 559 ( -4 589) KSEK
Nettoresultat  -6 784 (-6 538) KSEK
Resultat per aktie  -0,47 (-0,45) SEK
Bruttomarginal 66 (60) %

MAJ 2020 – APRIL 2021

Nettoomsättning 3 637 (3 803) KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -16 773 ( -18 692) KSEK
Nettoresultat  -23 509 (-26 313) KSEK
Resultat per aktie -1,63 (-1,83) SEK
Bruttomarginal 63 (61) %

I KORTHET

  • Det strategiska beslutet att fokusera på digital försäljning och marknadsföring har varit framgångsrikt, vilket återspeglas i försäljningsökningen under senare delen av verksamhetsåret.
  • Den nordamerikanska marknaden stod för 2/3 av nettoomsättningen under kvartalet och nära hälften under året.
  • Utvecklingsarbetet med att förse HoloMonitor med fluorescenskapacitet fortgår enligt plan.
  • Fokuseringen på digital försäljning och marknadsföring har inneburit organisatoriska förändringar under året.

VD HAR ORDET

Det gängse sättet att sälja avancerade vetenskapliga instrument har varit att oberoende distributörer marknadsför, säljer vidare och servar produkten mot slutkund på en överens­kommen geografisk marknad. Fram till pandemin ifrågasatte ingen i branschen denna affärsmodell. Det var helt enkelt så kapital­varor som HoloMonitor såldes. Modellen är dock kostsam och resurskrävande samt att försäljningen inte blir bättre än distributörerna.

För att göra sig oberoende av distributörerna etablerar därför större företag dotterbolag på de viktiga marknaderna så snart de kan bära investeringen. Vägen ut för mindre företag som inte har möjlighet att etablera dotterbolag världen över är att göra sig attraktiv för de större företagen. De större företagen vet mycket väl sitt värde och begär därför mycket i gengäld för att distribuera produkter genom sitt distributionsnät, oavsett hur spännande en ny produkt må vara.

Det “nya normala”

Som vi alla vet har digital försäljning och marknadsföring funnits under en tid. Fram till pandemin har denna dock haft en begränsad inverkan på den rutinmässiga distributörs­modellen, mycket på grund av att det tidigare var otänkbart för kunder att “nätshoppa” avancerad teknisk utrustning.

Den utbredda användningen av video­kommunikation under pandemin har förändrat detta. Nu när vi har vant oss och insett hur mycket mer effektivt och klimatsmart det är föredrar allt fler att både produkt­demon­strationer och utbildning sker över nätet, snarare än vid ett fysiskt möte. Denna lilla men betydande beteendeförändring kommer sannolikt att väsentligt förändra vår bransch och hur kapitalvaror säljs i denna.

Tillsammans med avancerad digital marknadsföring medger förändringen att mindre företag kommer att betydligt mer effektivt kunna sälja, distribuera och serva avancerad utrustning över ett stort geografiskt område utan ett traditionellt distributionsnät.

Med andra ord är en konsekvens av pandemin att innovativa mindre företag som PHI på egen hand kan etablera sina produkter på marknaden. Med en väletablerad produkt kan dessa företag därefter och på mer jämlika villkor förhandla om partnerskap med de stora aktörerna för att ytterligare utvidga marknads­räckvidden.

Fluorescensprojektet

Utvecklings­arbetet med att förse HoloMonitor med fluorescens­kapacitet fortgår enligt plan. Nyligen gick projektet in i den andra och möjligen den sista interna testfasen. För mer information om projektet se Delårsrapport 3 2020/21.

Organisationen

Det strategiska beslutet att fokusera på digital försäljning och marknads­föring och som först beskrevs i Delårsrapport 3 2019/20 har under året lett till organisatoriska förändringar. I synnerhet kräver digital marknads­föring en annan kompetens än marknads­föring via fackmässor och andra traditionella marknads­förings­aktiviteter. För en översikt av den nya organisationen se PHI Management and Board.

Försäljningen

Det strategiska skiftet har varit en framgång, vilket återspeglas i försäljnings­ökningen under senare delen av verksamhets­året. Om inte de stora marknaderna åter stänger ned på grund av pandemin ser vi att försäljningen kommer att fortsätta växa under överskådlig framtid, inte minst på den nordamerikanska marknaden.

Peter Egelberg, VD

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 910 (557) KSEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till -5 559 (-4 589) KSEK. Nettoresultatet uppgick till -6 784 (-6 538) KSEK.

INVESTERINGAR

Med betoning på applikationsutveckling samt utveckling av flourescenskapacitet investerade bolaget under året 4 261 (3 192) KSEK i produkt, patent och applikationsutveckling.

FINANSIERING

Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till to 35 506 (16 484) KSEK vid periodens utgång. Soliditeten var 25 (80) %.

Rullande 12-månaders försäljning med trendlinje

 

RISKER

Bolaget kan påverkas av olika faktorer, som beskrivs i 2019/20 årsredovisning. Dessa faktorer kan individuellt eller gemensamt öka risken för företagets verksamhet och resultat.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

UTTALANDEN OM OMVÄRLD OCH FRAMTID

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

INVESTERARKALENDER

September 2021, Årsredovisning 2020/21

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs globalt via företagets distributörer. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Phase Holographic Imaging PHI AB

Prenumeration