Reports

Publicerat: 2021-08-27 08:25:38

Amhult 2 AB: Delårsrapport 2/2021

Pressmeddelande 09/21
2021-08-27

Januari-juni 2021, AMHULT 2 AB (publ)

Intäkter för perioden uppgick till 30 557 (24 441) TSEK.

Resultatet för perioden 12 343 (8 949) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,80 (1,31) kronor per aktie.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 30 557 (24 441) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 12 343 (8 949) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Perioden har förlöpt enligt plan och vi levererar ännu ett resultat som vi är mycket nöjda med. Vi har handlat upp produktion av kvarter Spitfire, där utsedd entreprenör är Veidekke AB. Kvarteret omfattar ca 6 692 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Fastigheten kommer att bestå av 75 lägenheter samt 5 radhus i tillsammans två hus. Kvarteret kommer att innehålla allt från små yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter och radhus med egen ingång. De flesta av lägenheterna får fri och öppen sikt mot omgivningarna, med antingen uteplats eller balkong.

Vi har även lämnat in ett bygglov för kvarter Hercules under juni månad. Under juli månad tecknades även ett hyresavtal där ”SockerMajas” skall bedriva verksamhet i den kvarvarande handelslokalen i kvarter Radarflyget 2. Kontraktet löper from november 2021 och bolaget har i dagsläget inga vakanser i sitt hyresbestånd. 

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.
  

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier. 

Aktiekapital:                      136 950 660 SEK
Antal aktier:                       6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:                           A
Antal:                                  2 025 000
Aktieslag:                           B
Antal:                                 4 822 533
Kvotvärde:                          20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 1,80 (1,31) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden åtta personer. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2020-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. 

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8.

GRANSKNING

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 24 augusti 2021

AMHULT 2 AB (publ)
            
          
Eigil Jakobsen             Maria Nord Loft    
Styrelseordförande       Verkställande direktör

          
Magnus Wiktorson        Niels Techen    
Styrelseledamot            Styrelseledamot

2021-11-03| 3:e kvartalsrapport     (30 sep 21)
2022-02-21| Bokslutskommuniké     (31 dec 21)
2022-03-14| Årsredovisning 2021

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. www.amhult2.se 
 

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration